A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pro Cultura Urbis Közalapítvány

2015. évi közhasznúsági beszámolója * 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 5
Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)
Előtag Családi név Első utónév További utónevek
Viselt név: Szentmártoni János
Születési név: Szentmártoni János
Anyja neve: Szakasics Klára
Születési ország neve: Magyarország
Születési település neve: Budapest
Születési ideje: 1 9 4 8 1 1 2 6
Szervezet neve:
Pro Cultura Urbis Közalapítvány
Szervezet székhelye:
Irányítószám: 1 0 5 2 Település: Budapest
Közterület neve: Városház Közterület jellege: utca
Házszám: 9-11 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:
Bejegyző határozat száma: 1 1 . P K . 6 6 1 0 7 / 1 9 9 1 / 2 7
Nyilvántartási szám: 0 1 - 0 1 - 1 8 2 3
Szervezet adószáma: 1 9 6 6 7 7 3 3 1 4 1
Képviselő neve: Szentmártoni János, Csomós Miklós
Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest, 2 0 1 6 - 0 3 - 2 1
Kitöltő verzió: 2.70.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2016.05.03. 13.10.07
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
Pro Cultura Urbis Közalapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(Adatok ezer forintban.)
Előző év Előző év helyesbítése Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök 693 22 477
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök 693 22 477
C. Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 693 22 477
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke 607 22 477
I. Induló tőke/jegyzett tőke 10 10
II. Tőkeváltozás/eredmény 5 901 597
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -5 304 21 870
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek 56
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 56
G. Passzív időbeli elhatárolások 30
FORRÁSOK ÖSSZESEN 693 22 477
Kitöltő verzió: 2.70.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2016.05.03. 13.10.07
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
Pro Cultura Urbis Közalapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(Adatok ezer forintban.)
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen
előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények értéke
3. Egyéb bevételek 22 700 22 700
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés
- támogatások 22 700 22 700
- adományok
4. Pénzügyi műveletek bevételei 5 5
5. Rendkívüli bevételek
ebből:
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 5 22 700 5 22 700
ebből: közhasznú tevékenység bevételei
6. Anyagjellegű ráfordítások 5 143 830 5 143 830
7. Személyi jellegű ráfordítások 166 166
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 0 0
8. Értékcsökkenési leírás
9. Egyéb ráfordítások
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai
Kitöltő verzió: 2.70.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2016.05.03. 13.10.07
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
Pro Cultura Urbis Közalapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása 2.
(Adatok ezer forintban.)
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen
előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév
11. Rendkívüli ráfordítások
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11) 5 309 830 5 309 830
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 4 191 4 191
C. Adózás előtti eredmény (A-B) -5 304 21 870 -5 304 21 870
12. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény
(C-12)
-5 304 21 870 -5 304 21 870
13. Jóváhagyott osztalék
E. Tárgyévi eredmény
(D-13)
-5 304 21 870 -5 304 21 870
Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési támogatás
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
D Normatív támogatás
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXV. törvény alapján kiutalt összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. X Igen Nem
Kitöltő verzió: 2.70.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2016.05.03. 13.10.07
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név
Pro Cultura Urbis Közalapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám: 1 0 5 2 Település: Budapest
Közterület neve: Városház Közterület jellege: utca
Házszám: 9-11 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:
1.3 Bejegyző határozat száma: 1 1 . P K . 6 6 1 0 7 / 1 9 9 1 / 2 7
1.4 Nyilvántartási szám: 0 1 - 0 1 - 1 8 2 3
1.4 Szervezet adószáma: 1 9 6 6 7 7 3 3 - 1 - 4 1
1.6 Képviselő neve: Szentmártoni János, Csomós Miklós
2. Tárgyévben végzett alap célszerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A Közalapítvány célja a kulturális értékek védelme és új értékek létrejöttének elősegítése. „A Pro Cultura Urbis” díj évenkénti, ünnepélyes eseménysorhoz és tárgyi szimbólumokhoz kapcsolódó odaítélése, egyedi támogatás, ösztöndíj adományozása által.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: a kulturális értékek védelme és új értékek lét.
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. tv.
23. § (14) 16. és 17. pont
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: a budapesti kulturális élet szereplői
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Kitöltő verzió: 2.70.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2016.05.03. 13.10.07
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
Pro Cultura Urbis Közalapítvány
5. Cél szerinti juttatások kimutatása
(Adatok ezer forintban.)
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév
Kulturális élet támogatása 4 191
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év
5.3 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év
Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) 4 191
Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) 4 191
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)
6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
(mindösszesen):
Kitöltő verzió: 2.70.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2016.05.03. 13.10.07
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
Pro Cultura Urbis Közalapítvány
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel 5 22 700
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 5 22 700
H. Összes ráfordítás (kiadás) 5 309 830
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 166
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 4 191
K. Adózott eredmény -5 304 21 870
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése
Igen Nem
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1 000 000,- Ft] X
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 >=0] X
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] X
Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] X
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] X
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X
Kitöltő verzió: 2.70.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2016.05.03. 13.10.07
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
Pro Cultura Urbis Közalapítvány
Támogatási program elnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata
Támogató megnevezése: „847102 Kulturális célú kiadások”
központi költségvetés
Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés X
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2015-2016.
Támogatási összeg: 8 000 000
- ebből a tárgyévre jutó összeg: 8 000 000
- tárgyévben felhasznált összeg: 0
- tárgyévben folyósított összeg: 8 000 000
Támogatás típusa: visszatérítendő □ vissza nem térítendő X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Kitöltő verzió: 2.70.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2016.05.03. 13.10.07
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
Pro Cultura Urbis Közalapítvány
Támogatási program elnevezése: Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Közhasznú Nonprofit Kft. „v.a.”
Támogató megnevezése: a Társaság megszűnését követően megmaradt cégvagyont a Közalapítvány kapta meg
központi költségvetés X
Támogatás forrása:
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg: 17 371 302
- ebből a tárgyévre jutó összeg: 14 700 000
- tárgyévben felhasznált összeg: 0
- tárgyévben folyósított összeg: 14 700 000
Támogatás típusa: visszatérítendő □ vissza nem térítendő X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-nek a NAV felé 2 671 302 Ft-os áfa követelése van. A Társaság bankszámláján történő jóváírást követően továbbutalja a Közalapítvány részére.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Kitöltő verzió: 2.70.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2016.05.03. 13.10.07

VALTINYI DÁNIELNÉ KAMARAI KÖNYVVIZSGÁLÓ

1115 BUDAPEST, BARTÓK BÉLA ÚT 88.

TEL.: 06-20-951-6914

E-MAIL: valtinyimara@gmail.com

PRO CULTURA URBIS KÖZALAPÍTVÁNY

Független könyvvizsgálói jelentés
A Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2015. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatáról

Tisztelt Kuratórium!

Elvégeztem a Pro Cultura Urbis Közalapítvány mellékelt 2015. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített közhasznú egyszerűsített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező főösszege 22 477 E Ft, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó közhasznú egyszerűsített eredménykimutatásból, - melyben a közhasznú eredmény 21 870 E Ft /nyereség/ - áll.

A közhasznú egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben, valamint a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása, illetve előterjesztése a Közalapítvány vezetőjének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatai leltárral történő alátámasztása, és az analitikus nyilvántartások értékadataival való egyezőségének vizsgálata.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzek arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékokat szerezni a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló, akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek.

A közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a Közalapítvány belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékok elegendő és megfelelő alapot nyújtanak a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

A könyvvizsgálat során a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2015. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad. A Közhasznúsági jelentésben foglaltak a beszámoló adataival összhangban vannak.

Budapest, 2016. március 21.

Valtinyi Dánielné
kamarai könyvvizsgáló
kamarai azonosító: 004189


  Vissza az oldal tetejére