A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési közalapítvány

2015. évi közhasznúsági beszámolója * 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 5
Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)
Előtag Családi név Első utónév További utónevek
Viselt név: Murányi István András
Születési név: Murányi István András
Anyja neve: Vida Lilla
Születési ország neve: Magyarország
Születési település neve: Diósgyőr
Születési ideje: 1 9 4 4 - 0 1 - 1 9
Szervezet neve:
HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány
Szervezet székhelye:
Irányítószám: 1 0 3 9 Település: Budapest
Közterület neve: Szent János Közterület jellege: utca
Házszám: 16. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:
Bejegyző határozat száma: 1 6 . P K . 6 4 1 3 5 / 1 9 9 0 / 1 9
Nyilvántartási szám: 0 1 - 0 3 - 0 0 0 0 7
Szervezet adószáma: 1 9 6 6 2 6 6 6 - 2 - 4 1
Képviselő neve: Murányi lstván András
Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest 2 0 1 6 - 0 5 - 2 3
Kitöltő verzió: 2.70.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2015.05.25. 14.55.35
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(Adatok ezer forintban.)
Előző év Előző év helyesbítése Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A. Befektetett eszközök 149 015 0 144 650
I. Immateriális javak 0 0 143
II. Tárgyi eszközök 148 015 0 143 507
III. Befektetett pénzügyi eszközök 1 000 0 1 000
B. Forgóeszközök 48 940 0 47 744
I. Készletek 0 0 2
II. Követelések 28 729 0 17 223
III. Értékpapírok 0 0 0
IV. Pénzeszközök 20 211 0 30 519
C. Aktív időbeli elhatárolások 21 0 22
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 197 976 0 192 416
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke 192 160 0 189 548
I. Induló tőke/jegyzett tőke 133 828 0 133 828
II. Tőkeváltozás/eredmény 30 815 0 58 332
III. Lekötött tartalék 0 0 0
IV. Értékelési tartalék 0 0 0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 14 723 0 22 378
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből 12 794 0 -24 990
E. Céltartalékok 0 0 0
F. Kötelezettségek 3 693 0 1 860
I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 3 693 0 1 860
G. Passzív időbeli elhatárolások 2 123 0 1 008
FORRÁSOK ÖSSZESEN 197 976 0 192 416
Kitöltő verzió: 2.70.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2015.05.25. 14.55.35
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása
(Adatok ezer forintban.)
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen
előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele 1 000 0 0 16 774 0 1 960 17 774 0 1 960
2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Egyéb bevételek 392 180 62 560 605 231 0 0 0 392 180 62 560 605 231
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés 0 0 0 o 0 0 0 0 0
- támogatások 303 306 62 560 506 370 0 0 0 303 306 62 560 506 370
- adományok 87 460 0 98 861 0 0 0 87 460 0 98 861
4. Pénzügyi műveletek bevételei 74 0 534 0 0 1 74 0 535
5. Rendkívüli bevételek 900 0 0 0 0 0 900 0 0
ebből:
- alapítótól kapott befizetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- támogatások 900 0 0 0 0 0 900 0 0
A. Összes bevétel
(1+2+3+4+5)
394 154 62 560 605 765 16 774 0 1 961 410 928 62 560 607 726
ebből: közhasznú tevékenység bevételei 394 154 62 560 605 765 0 0 0 394 154 62 560 605 765
6. Anyagjellegű ráfordítások 5 036 0 5 396 54 0 141 5 090 0 5 537
7. Személyi jellegű ráfordítások 3 200 0 6 161 0 0 0 3 208 0 6 161
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 1 360 0 2 810 0 0 0 1 360 0 2 810
8. Értékcsökkenési leírás 4 657 0 4 973 172 0 45 4 829 0 5 018
9. Egyéb ráfordítások 365 930 62 560 566 857 3 754 0 26 765 369 684 62 560 593 622
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitöltő verzió: 2.70.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2015.05.25. 14.55.35
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása 2.
(Adatok ezer forintban.)
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen
előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév
11. Rendkívüli ráfordítások 600 0 0 0 0 0 600 0 0
B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)
379 431 62 560 583 387 3 980 0 26 951 383 411 62 560 610 338
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 379 431 62 560 583 387 0 0 0 379 431 62 560 583 387
C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
14 723 0 22 378 12 794 0 -24 990 27 517 0 -2 612
12. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Adózott eredmény
(C-12)
14 723 0 22 378 12 794 0 -24 990 27 517 0 -2 612
13. Jóváhagyott osztalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Tárgyévi eredmény
(D-13)
14 723 0 22 378 12 794 0 -24 990 27 517 0 -2 612
Tájékoztató adatok .-
A. Központi költségvetési támogatás 0 62 560 189 711 0 0 0 0 62 560 189 711
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Normatív támogatás 303 306 0 315 273 0 0 0 303 306 0 315 273
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg 1 414 0 1 386 0 0 0 1 414 0 1 386
F. Közszolgáltatási bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. X Igen Nem
Kitöltő verzió: 2.70.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2015.05.25. 14.55.35
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név
HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám: 1 0 3 9 Település: Budapest
Közterület neve: Szent János Közterület jellege: utca
Házszám: 16. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:
1.3 Bejegyző határozat száma: 1 6 . P K . 6 4 1 3 5 / 1 9 9 0 / 1 9
1.4 Nyilvántartási szám: 0 1 - 0 3 - 0 0 0 0 7
1.4 Szervezet adószáma: 1 9 6 6 2 6 6 6 - 2 - 4 1
1.6 Képviselő neve: Murányi István András
2. Tárgyévben végzett alap célszerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A HOSTIS Közalapítvány alapvető célja a középiskolai képzéssel, át- és továbbképzéssel, oktatási intézmény fenntartásával kapcsolatos fenntartói feladatok ellátása. E cél érdekében alapítóként működteti a Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumot és Szakközépiskolát. Ellátja az oktatási intézmény fenntartásával, irányításával és működtetésével összefüggő tennivalókat. Fenntartja a Hotel Római tanszállodát az esetleges gyakorlati képzési igények céljára. A tárgyi évben is biztosította - anyagi lehetőségeinek korlátai között - az oktatási intézmény szakmai, pedagógiai, nevelői munkájának tárgyi és személyi fettételeit.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Nevelés és oktatás, képességfejl. és ismeretterj.
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti
köznevelésről 11. §, 12. §.
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 14-19 éves korosztály
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 850
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Az oktatási intézmény, szakmai színvonalának köszönhetően, változatlan népszerűségnek örvend. 850 fő tanuló folytatja tanulmányait az 1+4 évfolyamos középiskola 27 osztályában. Az érettségi eredménye a 6 végzős osztályban 3,72-4,52 közötti osztályátlagokat hozott. Ebben az évben megteremtettük a megnövekedett testnevelési óraszám megtartásához szükséges tárgyi feltételeket.
Kitöltő verzió: 2.70.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2015.05.25. 14.55.35
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány
5. Cél szerinti juttatások kimutatása
(Adatok ezer forintban.)
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév
Bankszámlapénz 0 0
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év
Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) 0 0
Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) 0 0
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)
Kuratóriumi elnök és tagok 1000 2250
6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)
Felügyelő bizottság elnök és tagok 360 560
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
(mindösszesen):
1360 2810
Kitöltő verzió: 2.70.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2015.05.25. 14.55.35
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel 473 488 607 726
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 1 414 1 386
D. Közszolgáltatási bevétel 0 0
E. Normatív támogatás 303 306 315 273
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 168 768 291 067
H. Összes ráfordítás (kiadás) 445 971 610 338
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 3 208 6 161
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 441 991 583 387
K. Adózott eredmény 27 517 -2 612
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 0 0
Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése
Igen Nem
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1 000 000 Ft] X
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 >=0] X
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] X
Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] X
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] X
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X
Kitöltő verzió: 2.70.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2015.05.25. 14.55.35
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány
Támogatási program elnevezése: A HOSTIS Közalapítvány 2015. évben támogatási programban nem vett részt.
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa: visszatérítendő □ vissza nem térítendő □
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Kitöltő verzió: 2.70.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2015.05.25. 14.55.35

  Vissza az oldal tetejére