A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

3/2017. (II. 17.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 2016. szeptember 28-i ülésén döntött arról, hogy az Önkormányzati vagyon tekintetében ötszázezer forint értéket meghaladó ingó vagyonelemek értékesítése kizárólag nyilvános árverés útján történhessen meg. Ezen döntés végrehajtása érdekében szükséges a Vagyonrendelet módosítása az adott helyen. A Vagyonrendelet 3., 5. és 6. mellékleteiben az Önkormányzat társaságainak felsorolása szerepel. A Vagyonrendelet 2012-es megalkotása óta az önkormányzati társaságok köre jelentősen megváltozott, ezért e rendelet nem a mellékletek módosításával, hanem új mellékletek elfogadásával tesz javaslatot a Vagyonrendelet részét képező felsorolások aktualizálására.

A rendelettervezethez a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § előírásainak megfelelően hatásvizsgálat készült.

A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a készülő rendelettervezetről.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

E módosító rendelkezést az 1380/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozatban foglaltak végrehajtása indokolja.

A 2-3. §-okhoz

A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (korábban BVK Holding Zrt., illetve Budapesti Városigazgatóság Zrt.) névváltozását szükséges átvezetni a Vagyonrendeleten.

A 4. §-hoz

E módosító rendelkezést a Fővárosi Önkormányzat társaságaiban bekövetkezett változások indokolják.

Az 5. §-hoz

A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (korábban BVK Holding Zrt., illetve Budapesti Városigazgatóság Zrt.) névváltozását szükséges átvezetni a Vagyonrendeleten.

A 6. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére