A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről

Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlése az Áht. 23. § és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2017. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet (és mellékletei) az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásainak megfelelően került összeállításra.

Részletes indokolás

Az 1-6. §-hoz

A rendelet első része, az 1-6. § és az 1-5. mellékletek a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazzák. A költségvetési előirányzatok szöveges indokolását a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetésére” című előterjesztés tartalmazza.

Az 1. § rögzíti Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetési kiadási, bevételi főösszegét, a hiány összegét, a hozzá kapcsolódó 1-2. mellékletekben meghatározza a főösszegek előirányzat-csoportonkénti összegeit.

Az 1. mellékletben a bevételek az Áht. 6. §-a szerinti megbontásban, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 15. mellékletében meghatározott rovatrend alapján kerültek kimutatásra.

A hiány összegszerű kimutatását az Áht. 5. § (2) bekezdése, valamint 23. §-a írja elő. A rendelet tételesen felsorolja, hogy 2017-ben milyen hitelfelvétellel finanszírozható a hiány.

Előírja az év közben realizálódó nem céljellegű önkormányzati többletbevételek felhasználási irányát.

A 2. melléklet tartalmazza az Áht. 6. §-a szerinti megbontásban, az Áhsz. 15. mellékletében meghatározott rovatrend szerinti kiadásokat.

Az 1/a. és 2/a. mellékletek az Áht. 23. § (2) bekezdésének megfelelő, kötelezően ellátandó, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban tartalmazzák a bevételeket és a kiadásokat.

A 2. § és a hozzá kapcsolódó 3. melléklet határozza meg a 2017. évi költségvetés címrendjét. Rögzíti a címrend felépítésének fő elveit, és - a Fővárosi Önkormányzatra és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre elkülönítetten és összesítve együttesen is - címenként meghatározza a tervezett bevételeket és kiadásokat. A kiadási címeken belül az Áht. 6. § (5) és (6) bekezdése szerint elkülönítetten szerepelteti a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, az egyéb működési célú kiadások, valamint a beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatait. A finanszírozási kiadásokat az Áht. 6. § (7) bekezdése alapján tartalmazza. A bevételi címeken belül az Áht. 6. § (3)-(4) bekezdései szerint elkülönítetten szerepelteti a működési és a felhalmozási célú támogatások áht-n belülről, a közhatalmi bevételek, a működési és felhalmozási bevételek, valamint a működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát. A finanszírozási bevételeket az Áht. 6. § (7) bekezdése alapján tartalmazza.

A 3. § és a hozzá kapcsolódó 4. melléklet az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontjában előírtaknak megfelelően felújításonként részletezi a tervezett felújításokat. Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontjában előírtaknak megfelelően bemutatja a tervben szereplő felújítások áthúzódó hatásait. Az Áht. 23. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megbontja a felújításokat kötelező, önként vállalt és államigazgatási kategóriákra.

A 4. § és a hozzá kapcsolódó 5. melléklet az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontjában előírtaknak megfelelően beruházásonként részletezi a tervezett beruházásokat. Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontjában előírtaknak megfelelően bemutatja a tervben szereplő beruházások áthúzódó hatásait. Az Áht. 23. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megbontja a beruházásokat kötelező, önként vállalt és államigazgatási kategóriákra.

Az 5. § az Áht. 23. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően meghatározza a 2017. évi költségvetés általános és céltartalék előirányzatait.

A 6. § az Áht. 24. § (4) bekezdése b) pontjában előírtaknak megfelelően tartalmazza a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek - felújítások, beruházások, adósságszolgálati kötelezettségek - későbbi év(ek)re vonatkozó kihatásait a 4., az 5. és a 3/a. mellékletek hivatkozott oszlopai szerinti összegekkel.

A 7-36. §-hoz

A rendelet második része, a 7-36. § Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzíti.

A 7. § Az Áht. 24. § (4) és 91. § (2) bekezdésének, valamint az Ávr. 28. és 162. §-ának megfelelően részletezi, hogy milyen mérlegeket kell a költségvetés és éves beszámoló előterjesztésekor tájékoztató jelleggel a képviselő-testület részére benyújtani. Az adósságot keletkeztető ügyletek tekintetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. §-a az irányadó.

A 7. § (2) bekezdése a közvetett támogatások részletezését írja elő.

A 8. § bizonyos címeken tervezett bevételek egy részét céljellegűként határozza meg, megjelölve a felhasználási célt. Továbbá egyes céljellegű elkülönített kiadási előirányzatok felhasználását is szabályozza.

A 9. § a Vagyongazdálkodási Keret felhasználási szabályait rögzíti.

A 10. § a beruházások, felújítások általános szabályait rögzíti. A közpénzek védelme érdekében szabályozza a fővállalkozói előleg fizetését a támogatással fedezett beruházásoknál, felújításoknál. Előírja a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételét az előlegről kötött szerződés esetében is.

A 11. § meghatározza a költségvetési alapokmányok elkészítésének szabályait, felhatalmazást ad a jóváhagyott költségvetések teljesítésére, előírja a bevételek és kiadások egyensúlyának fenntartását.

Az Áht. 7. § alapján a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv gazdálkodására vonatkozó alapvető rendelkezést tartalmazza.

Az Áht. 41. § (1) bekezdése értelmében megtiltja a költségvetési szervek részére jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet létrehozását, tagsági, részesedési viszony szerzését, ilyen szervezethez történő csatlakozást.

Összhangban az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervekre vonatkozó Áht. 41. § (2) bekezdése szerinti szabályozással, megtiltja a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek alapítványokhoz, civil szervezetekhez kapcsolódó támogatásait.

A 12. § a helyszíni bírságból beszedett bevételek befizetését szabályozza.

A 13. § a maradvány jóváhagyásának jogkörét és a 2017. évi maradványelszámolás szabályait részletezi az Áht. 86. § (5) bekezdésével, valamint az Ávr. 155. §-ával összhangban.

Rögzíti a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek intézményi többletbevételeihez kapcsolódó befizetési kötelezettséget.

A 14. § szabályozza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a szakmai alapfeladatok keretében a dologi kiadások terhére szellemi tevékenységként végzett feladatok szerződési feltételeit az Ávr. 50. §-a alapján.

A 15. § meghatározza a köztisztviselők 2017. január 1-től érvényes illetményalapját, valamint szabályozza a köztisztviselőknek adható éves jutalom összegének mértékét és feltételét, valamint rendelkezik a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által jutalmazásra fordítható összegének mértékéről az Ávr. 51. §-a alapján. Rendelkezik továbbá a Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott felsőfokú és középiskolai végzettségű köztisztviselők alapilletményének illetménykiegészítéséről.

A 16. § szabályozza a gazdálkodási feladatok szolgáltatásként történő megrendelésének a rendjét, az Ávr. 9. §-ának figyelembevételével.

A 17. § a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek szakmai pályázaton való részvételének szabályait rögzíti.

A 18. § az Áht. 34. §-ának és az Ávr. előírásainak, valamint az Áhsz. 32. §-ának megfelelően rögzíti a 2017. évi költségvetést érintő módosításokhoz kapcsolódó tájékoztatási és rendeletmódosítási kötelezettségek előterjesztésének szabályait.

A 19. § a közgyűlési hatáskörű előirányzat-módosítások szabályait rögzíti.

A 20-21. §-ok a főpolgármesteri hatáskörű előirányzat-módosítási jogköröket határozza meg - az Mötv 42. §-át figyelembe véve - az Áht. 34. § (2) bekezdésében és a 35. §-ában, valamint az Ávr. 43/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján.

A 22. § a főpolgármesteri hatáskörű előirányzat-módosítás tárgyév végéig történő gyakorlásának lehetőségét rögzíti, valamint az e hatáskörben hozott döntésekhez kapcsolódóan ellenjegyzési jogkört és tájékoztatási kötelezettséget állapít meg.

A 23. § összefoglaló jelleggel tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodására és előirányzat-módosítására vonatkozó rendelkezéseket. Az Áht. 34. § (3) bekezdésével, az Áht. 35. §-ával és az Ávr. 43. §-ával, valamint az Ávr. 42. §-ával, az Ávr. 36. § (1) bekezdésével és az Ávr. 35. § (1) bekezdésével összhangban rögzíti a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörbe tartozó előirányzat-módosításai eseteit (a Főpolgármesteri Hivatalnál e jogköröket a Főjegyzőhöz telepíti).

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzataira vonatkozóan is szabályozást ad.

A 24-26. §-ok szabályozzák a kincstári rendszer keretében megvalósuló a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásának utalási és finanszírozási rendjét, a likviditási terv készítésének kötelezettségét, és egyéb hozzájárulási és tájékoztatási kötelezettségeket.

A 27. § tételesen rögzíti a fővárosi önkormányzati költségvetési körön kívülre gazdasági társaságoknak, civil szervezeteknek, alapítványoknak, más önkormányzatoknak, nem fővárosi költségvetési szerveknek, egyéb szerveknek adott támogatások utalási rendjét.

A civil szervezetek meghatározása az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontja alapján történt.

A 28. § szabályozza az állami, valamint az államháztartáson belülről érkező támogatások utalásának rendjét.

A 29. § rögzíti az előrehozott önkormányzati támogatások utalásának rendjét.

A 30. § szabályozza az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalását. A céljellegű felújítási és fejlesztési támogatást illetően a támogatás leutalását a teljesítményeknek megfelelően teszi lehetővé.

A 31. § meghatározza a fővárosi nemzetiségi önkormányzatok támogatásához kapcsolódó utalások rendjét. A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok részére a Fővárosi Önkormányzat által biztosított támogatás utalásának felfüggesztésére ad szabályozást, amennyiben az így biztosított összeg felhasználása nem a nemzetiségi és etnikai célokat szolgálja.

A 32-33. §-ok rögzítik a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket, az Áht.-nak megfelelően.

Szabályozást ad az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötésére. Az önkormányzat államilag garantált értékpapír-vásárlása és pénzintézeti betételhelyezés mellett lehetőséget biztosít bankgarantált értékpapír vásárlására.

A 34. § szerint mivel a rendelet nem határoz meg a Stabilitási törvényen és az Áht. 41. § (4) bekezdésén kívül különleges szabályokat, így a Stabilitási törvény és az Áht. általános rendelkezései alkalmazandóak a Fővárosi Önkormányzat és a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos eljárásokban, valamint ezen ügyletek megindítását megelőző tájékoztatás során. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezik.

A 35. § egyéb rendelkezéseket tartalmaz.

A 36. § a rendelet hatálybalépésének időpontját rögzíti, annak érdekében, hogy a 2017. évi részletes, elemi költségvetés összeállítása, elkészítése a lehető legkorábbi időpontban történjen.

A 37. § a köztisztviselők illetményalapjának emelésére vonatkozó egyszeri intézkedést tartalmazza.


  Vissza az oldal tetejére