Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

43/2017. (XI. 10.) Főv. Kgy. rendelet

az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás Budapest főváros közigazgatási területén történő végzésének feltételeiről

Budapest Főváros Közgyűlése a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 42. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatónak Budapest főváros közigazgatási területén történő működésére vonatkozóan - a fővárosi környezet és a lakosság egészségének védelme, az utasforgalom biztonságos és magas színvonalon történő ellátása, a tevékenység szabályozott keretek közötti folytatásának biztosítása érdekében - a 4-6. §-ban meghatározott feltételeket állapít meg.

(2) Budapest főváros közigazgatási területén az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltóra vonatkozó járati engedély kiadásához - ideértve a személyszállítási szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működését is - a vonatkozó jogszabályokban előírtakon túl a 4-6. §-ban meghatározott feltételek teljesítése szükséges.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás: a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 2. § 20. pontjában meghatározott személyszállítási szolgáltatás autóbusszal való végzése;

b) egyedi jármű: a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: KöHÉM rendelet) szerint egyedi forgalomba helyezési engedéllyel rendelkező jármű;

c) Közlekedésszervező: a Fővárosi Önkormányzat rendeletében az Sztv.-ben meghatározott feladatok átadásával kijelölt szervezet;

d) megállóhely: a tömegközlekedési (autóbusz, trolibusz, villamos, fogaskerekű vasút, HÉV, sikló, libegő) megálló a tömegközlekedési járműre történő fel- és leszállás lefolytatására, vagy a tömegközlekedési járműre történő várakozás céljára közterületen elkülönített terület, amely, ha kiépítése (így járdasziget jellege, korlátokkal való ellátása stb.) jellegéből vagy egyéb jelzésből más nem következik, a megállót, állomást jelző táblától a járda területéből

da) autóbusz, trolibusz járműveknél csuklós jármű esetén 2 m széles és 18 m hosszú, egyéb jármű esetén 2 m széles és 12 m hosszú, kettős megálló esetén 2 m széles és 36 m hosszú terület,

db) villamos járműveknél 2 m széles és 55 m hosszú terület,

dc) HÉV járműveknél 2 m széles és 120 m hosszú terület,

valamint a megállóhelyeknél létesített utasváró;

e) muzeális jellegű jármű: a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 18. § 14. pontja szerinti követelményeknek megfelelő jármű;

f) városnéző autóbuszjárat: bárki által igénybe vehető, előre meghirdetett, vagy változó időpontban és útvonalon közlekedő, az utasok számára érvényes utazási jogosultággal a ki- és beszállást meghatározott megállóhelyeken, végállomáson lehetővé tévő autóbusszal végzett, különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás, amelynek elsődleges célja Budapest egyes turisztikai célpontjainak bemutatása;

g) végállomás: személyszállítási közszolgáltatás, vagy városnéző autóbuszos szolgáltatások céljára kialakított, végállomási funkciókat is biztosító autóbusz-megállóhely.

3. § (1) Budapest főváros közigazgatási területén az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási tevékenységre járati engedély - az Sztv-ben és az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és saját számlás személyszállítási tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételek mellett - az e rendeletben meghatározott feltételekkel adható ki.

(2) A városnéző autóbuszjáratot működtető személyszállítási szolgáltatás, valamint az ahhoz kapcsolódó személyszállítási szolgáltatást közvetítő és szervező tevékenység - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 12. § (2) bekezdés c) pontja és 12. § (3) bekezdése alapján - kizárólag koncesszió útján, a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 20. § (1) bekezdése szerinti koncessziós társaság alapításával végezhető.

(3) A városnéző autóbuszjáratot működtető személyszállítási szolgáltatás vonatkozásában - a koncessziós jogra tekintettel - járati engedély iránti kérelmet kizárólag a (2) bekezdésben meghatározott koncessziós szerződéssel rendelkező koncessziós társaság, valamint a koncessziós tevékenység ellátásában szerződés alapján közreműködő vállalkozás nyújthat be.

4. § (1) Budapest közigazgatási területén az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a PM10 koncentrációra vonatkozóan legalább a KöHÉM rendelet szerinti EURO 4 vagy annál magasabb környezetvédelmi kategóriába sorolt járművel végezhető.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott legalacsonyabb környezetvédelmi előírást az alábbi autóbusz teljesíti:

a) legalább EURO 4 motorral rendelkező jármű; vagy

b) a jármű igazolt kibocsátású, teljesáramú részecskeszűrővel felszerelt; vagy

c) a járműnek nincs ilyen típusú kibocsátása (pl. elektromos hajtás esetén).

(3) A városnéző autóbuszjáratot működtető személyszállítási szolgáltatás során alkalmazandó járművek, az egyedi, valamint a muzeális járművek a KöHÉM rendelet szerinti forgalomba helyezés során megállapított környezetvédelmi kategóriával vehetnek részt a Budapest területén ellátandó különcélú menetrend szerinti szolgáltatásokban.

5. § (1) Az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállításban részt vevő autóbusz(ok) arculatát a járat üzemeltetője a Fővárosi Önkormányzat által meghatározott arculati irányelvek alapján a járati engedélyben megállapított előírások szerint alakítja ki.

(2) A járati engedélyben az arculati előírásokat valamennyi üzemeltető tekintetében, a fő elemek vonatkozásában egységesen kell meghatározni olyan módon, hogy azok Budapest Főváros arculati elemeit, valamint látványosságait visszatükrözzék.

(3) Az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállításban részt vevő autóbusz(ok) üzemeltetője köteles biztosítani, hogy az általa üzemeltetett autóbusz külső megjelenése esztétikus és tiszta legyen.

(4) A városnéző autóbuszjáratot működtető személyszállítási szolgáltatás tekintetében a járműveken Budapest Főváros logóját a járati engedélyben meghatározott módon fel kell tüntetni.

(5) A városnéző autóbuszjáratot működtető személyszállítási szolgáltatás köteles biztosítani, hogy az általa üzemeltetett jármű külső megjelenése - az (1)-(4) bekezdésben meghatározottakon felül - megfeleljen a koncessziós szerződésben rögzített követelményeknek is.

6. § (1) Az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállításban részt vevő autóbusz(ok) a menetrend szerinti közszolgáltatás céljára kialakított megállóhelyeket csak a közútkezelői véleményben foglaltak szerint, az abban meghatározott időszakokban és időtartamban veheti(k) igénybe. A megállóhasználat szabályait a járati engedély tartalmazza.

(2) Az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatók részére a helyi közösségi közlekedési szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges állomásokhoz, megállóhelyekhez, egyéb utasforgalmi létesítményekhez való hozzáférést az azokat üzemeltető Közlekedésszervező - az Sztv. 3. § (1) bekezdésében meghatározottakkal összhangban - erre irányuló szerződés alapján biztosítja. Az állomások, megállóhelyek, egyéb utasforgalmi létesítmények használatának szabályait a járati engedély tartalmazza.

(3) A Közlekedésszervező a megállóhelyek használatára vonatkozó feltételeket honlapján közzéteszi.

(4) Rendkívüli forgalmi helyzet esetén a Közlekedésszervező jogosult a megállóhely használatát a rendkívüli forgalmi helyzet megszűnéséig korlátozni.

(5) A városnéző autóbuszjáratot működtető személyszállítási szolgáltatás esetén a koncessziós szerződésben meghatározott hálózat tekintetében az állomások, megállóhelyek, egyéb utasforgalmi létesítmények használatának, valamint a megállóhelyi és a végállomási infrastruktúra igénybevételének önköltségi díját a koncessziós díj tartalmazza.

7. § (1) A rendeletben előírt feltételek betartását a Közlekedésszervező ellenőrzi, az ellenőrzése során tapasztaltakat jegyzőkönyvben rögzíti.

(2) Amennyiben az ellenőrzés eredményeként a járati engedélyt érintő intézkedés szükséges, a Közlekedésszervező az ellenőrzési jegyzőkönyv egy példányát a jegyzőkönyv felvételétől számított 15 napon belül továbbítja a Fővárosi Önkormányzat részére. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a Közlekedésszervező írásba foglalt álláspontját, valamint a szükséges intézkedésre vonatkozó javaslatát is.

8. § (1) A rendelet 2018. június 30-án lép hatályba.

(2) Budapest Főváros területén az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás a rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott járati engedélyek alapján, az azokban eredetileg foglalt feltételek fenntartásával 2018. június 30-ig végezhető.

9. § A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 376., 2006.12.27., 36-68. o.) való megfelelést szolgálja.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére