A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2017. február 22-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

140/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nyílt ülésen tárgyalja meg a „Rác fürdő projektnek a Fővárosi Önkormányzat részéről történő lezárására irányuló koncepcionális döntés meghozatala” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

141/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi a „Javaslat vizsgálat indítására az FKF Nonprofit Zrt. működésével, gazdálkodásával kapcsolatban” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

142/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat helyi népszavazás kezdeményezésére a budapesti 2024. évi XXXIII. nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésének tárgyában” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

143/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat népszavazás kiírására a 2024. évi budapesti olimpiarendezésről” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

144/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 2. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a 2024. évi budapesti nyári olimpiai és paralimpiai játékok pályázatával kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

145/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetésére

2. Javaslat a 2024. évi budapesti nyári olimpiai és paralimpiai játékok pályázatával kapcsolatos döntések meghozatalára

3. Tájékoztató a főpolgármester 2017. évi szabadsága ütemezéséről

4. OLAF jelentést vizsgáló munkacsoport felállítása

5. Javaslat egyes beruházási és felújítási engedélyezési okmányok jóváhagyására

6. Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos pályázati kiírásra

7. Javaslat az „M2 metróvonal járműállomány cseréje” feladattal kapcsolatban a BKV Zrt.-vel kötött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 4. sz. módosítására

8. Javaslat a Cséry-telep kármentesítésének előkészítésére a Vidékfejlesztési Minisztériummal kötött támogatási szerződés 2. sz. módosítása kiegészítésének elfogadására

9. Javaslat önkormányzati rendelet módosítására a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak és nyersanyagnormák megállapításáról

10. Javaslat Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

11. Rác fürdő projektnek a Fővárosi Önkormányzat részéről történő lezárására irányuló koncepcionális döntés meghozatala

12. Javaslat személyi kérdések meghozatalára

13. Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre

14. H. J.-né jogorvoslati kérelme Budapest főváros főpolgármestere FPH079/178-2/2017. számú I. fokú határozata ellen

15. Javaslat egyes névtelen fővárosi közterületek elnevezésére

16. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

17. Javaslat az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2014”, az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” és a „Műemléki Keret 2015” egyes megállapodásainak határidő-módosítására

18. Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályainak elfogadására

19. Javaslat a Duna-parti Építési Szabályzat IX. ütem: Budapest XI. kerületi Duna-parti szakasz tervéhez kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének, valamint a környezeti értékelés konkrét tartalmának és részletezettségének eldöntésére

20. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

21. Javaslat KEHOP projektek áfakérdéseinek rendezésére

22. Javaslat vizsgálat indítására az FKF Nonprofit Zrt. működésével, gazdálkodásával kapcsolatban

A napirend 1. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetésére

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, Kovács Péter

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

146/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem kíván szavazni Horváth Csaba és Szaniszló Sándor 7-es és 12-es sorszámon kiosztott módosító javaslatairól.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

147/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésében a bevételeket és kiadásokat mindösszesen 381 457 690 E Ft-ban határozza meg.

148/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy 2018-2020-ig - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján definiált - saját bevételeinek összege várhatóan 506 226 758 E Ft, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség várhatóan 16 720 031 E Ft.

149/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a többéves kihatással járó hivatali feladatoknál a Fővárosi Közgyűlés egyedi döntése szükséges a dologi kiadásokhoz kapcsolódó beszerzési, közbeszerzési eljárásokhoz nyújtandó fedezet biztosítása érdekében.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről az előterjesztés - előterjesztői kiegészítés 2. számú mellékletével módosított - 9. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 2. pontja: Javaslat a 2024. évi budapesti nyári olimpiai és paralimpiai játékok pályázatával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

150/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 32. § (1) bekezdése, és 61. § (1) bekezdésében foglaltak szerint Budapest Főváros Önkormányzata népszavazást rendel el az alábbi kérdésről:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata vonja vissza a 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázatát?”

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntés végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg, és arról a Közgyűlést tájékoztassa.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

151/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

megállapítja, hogy az előterjesztésben bemutatott indokok miatt a 2024. évi budapesti nyári olimpiai és paralimpiai játékok pályázata mögött ez idáig fennállt nemzeti egység és konszenzus felbomlott.

152/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Megállapítja, hogy a nemzeti egység felbomlásáért a felelősség mindazokat a pártokat és politikusokat terheli, akik a korábbi években támogatták a budapesti olimpia rendezését, és most alkalmi politikai haszonszerzés reményében korábbi véleményükkel szembefordultak, ezzel felszámolták a korábban fennállt politikai konszenzust, és elárulták a budapesti olimpia ügyét.

153/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Magyar Olimpiai Bizottsággal és Magyarország Kormányával annak tisztázása érdekében, hogy a megszűnt nemzeti egységre tekintettel van-e értelme Budapest 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai rendezésre vonatkozó pályázatát fenntartani.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Tájékoztató a főpolgármester 2017. évi szabadsága ütemezéséről

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

154/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján jóváhagyja a főpolgármester 2017. évi szabadsága ütemezését az előterjesztés mellékletében meghatározottak szerint.

A napirend 4. pontja: Metrókorrupciót vizsgáló munkacsoport felállítása

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

155/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

felkéri a Metrókorrupciót vizsgáló munkacsoportot, hogy vizsgálja meg

1. - kik szerepelnek a metródossziéban,

- kik viselik a felelősséget a meghozott döntésekért, valamint

2. - kikhez kerülhetett a metrópénz.

Határidő: a jelentés elkészítésére: 2017. május 31.

Felelős: Borbély Lénárd

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

156/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy felállítja a Metrókorrupciót vizsgáló munkacsoportot, melynek tagjai:

- Borbély Lénárd (munkacsoport vezetője);

- Orbán Gyöngyi;

- Geiger Ferenc;

- Karsay Ferenc;

- Tokody Marcell.

157/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Metrókorrupciót vizsgáló munkacsoportot, hogy vizsgálja meg

1. - kik szerepelnek a metródossziéban,

- kik viselik a felelősséget a meghozott döntésekért, valamint

2. - kikhez kerülhetett a metrópénz.

Határidő: a jelentés elkészítésére: 2017. május 31.

Felelős: Borbély Lénárd

A napirend 5. pontja: Javaslat egyes beruházási és felújítási engedélyezési okmányok jóváhagyására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

158/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, közlekedési feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő, a BKK Zrt. által megvalósítandó közlekedési feladatok, 6847. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását, valamint a kapcsolódó megvalósítási megállapodás 4. sz. módosítását, a Budapest Közút Zrt. által megvalósítandó közlekedési feladatok, a 7253. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását és az ehhez kapcsolódó megvalósítási, illetve együttműködési megállapodások 1. sz. módosításait, a 7269. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratainak 1. sz. módosítását és az ehhez kapcsolódó együttműködési megállapodás 1. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 2. sz. melléklete, kulturális feladatok, „I. jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő, 7329. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 nap

Felelős: Tarlós István

159/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 7295. egyedi azonosító számú, „Budapest Közút Zrt. Híd- és műtárgyfelújítások megvalósítása” tárgyú engedélyokiratot jóváhagyó 1156/a/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatot.

160/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét és jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. melléklete, közlekedési feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő, Budapest Közút Zrt. által megvalósítandó közlekedési feladatok 7295. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát, és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 nap

Felelős: Tarlós István

161/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a margitszigeti északi fizetőparkoló rekonstrukciós kivitelezési munkái tervezett költsége a tervek véglegesítése során felmerült pontosítások, továbbá a megvalósításra rendelkezésre álló szűk időtartam figyelembevételével a „Margitszigeti északi fizetőparkoló kapacitásának bővítése” feladaton rendelkezésre álló 433 235 E Ft helyett 502 010 E Ft-ra változik.

A kivitelezés átfutási idejének lerövidítése céljából, továbbá garanciális szempontok miatt a margitszigeti északi fizetőparkoló rekonstrukciós kivitelezési munkáit nem a „Margitszigeti északi fizetőparkoló kapacitásának bővítése” feladaton, nem a BKK Zrt. által, hanem a „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések” feladat keretében, a „Margitsziget csatornázása és kapcsolódó munkák - tervezési és kivitelezési munkák” tárgyú, 2016. július 18. napján létrejött vállalkozási szerződés részeként valósítja meg.

A „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések” feladaton 502 010 E Ft értékben megvalósítandó kivitelezés fedezetét 433 235 E Ft összegben a „Margitszigeti északi fizetőparkoló kapacitásának bővítése” feladatról csoportosítja át. A szükséges 68 775 E Ft többletfedezetet 50 175 E Ft összegben a „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések” feladat előirányzatáról biztosítja, továbbá 18 600 E Ft összegben „MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra” tárgyú feladat előirányzatáról csoportosítja át.

162/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések” feladat összköltsége 6 965 013 E Ft-ról 7 416 848 E Ft-ra változik. A 2016. évi tény 2 528 205 E Ft, a 2017. évi előirányzat 4 875 943 E Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházások 3 815 019 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 16 693 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 30 869 E Ft (nettó 24 306 E Ft, áfa 6563 E Ft), fordított áfa 1 013 362 E Ft. A 2018. évi ütem 12 700 E Ft.

A „Margitszigeti északi fizetőparkoló kapacitásának bővítése” feladat összköltsége 452 120 E Ft-ról 18 885 E Ft-ra változik. A 2016. évi tény 6662 E Ft, a 2017. évi előirányzat 12 223 E Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházások 9624 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2599 E Ft.

A „MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra” feladat összköltsége 50 000 E Ft-ról 31 400 E Ft-ra változik. A 2016. évi tény 4298 E Ft, a 2017. évi előirányzat 27 102 E Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházások 18 946 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5115 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 3041 E Ft (nettó 2394 E Ft, áfa 647 E Ft).

163/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „Margitszigeti északi fizetőparkoló kapacitásának bővítése” feladat BKK Zrt. által történő megvalósítását - a BKK Zrt.-vel történő elszámolási kötelezettség mellett - lezárja.

164/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a „Margitsziget csatornázása és kapcsolódó munkák - tervezési és kivitelezési munkák” tárgyú vállalkozási szerződés módosítása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2017. március 31.

Felelős: Tarlós István

165/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a „Margitszigeti északi fizetőparkoló kapacitásának bővítése” feladattal összefüggő dokumentumokat terjessze be a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére.

Határidő: a Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos pályázati kiírásra

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

166/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § (1) bek. b) pontja szerinti a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskörét, és a Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft.-nek a Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonát képező, 4,5 M Ft névértékű üzletrészét 50 000 000 Ft minimális eladási áron értékesíti, és a közszolgáltatási szerződés alapján megbízza a BFVK Zrt.-t a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló és a Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. használatában lévő ingatlanok 1 700 000 Ft + áfa/hó minimális bérleti díjon történő bérbeadására vonatkozó nyilvános pályázati eljárás meghirdetésével és lebonyolításával az előterjesztés - előterjesztői kiegészítéssel módosított - 4. számú mellékletét képező pályázati dokumentációban meghatározott feltételek szerint.

Határidő: a pályázat lebonyolítására: 90 nap

Felelős: Tarlós István

167/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a BFVK Zrt. felé, hogy az értékesítési és bérleteztetési pályázati eljárás során a Fővárosi Önkormányzat által meghatározott szempontok szerint járjon el, és eredményes pályázati eljárás esetén a nyertes pályázóval megkötendő szerződéseket terjessze jóváhagyásra a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság elé mint a tulajdonosi jog gyakorlására jogosult döntéshozó elé.

Határidő: 150 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat az „M2 metróvonal járműállomány cseréje” feladattal kapcsolatban a BKV Zrt.-vel kötött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 4. sz. módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

168/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az „M2 metróvonal járműállomány cseréje” feladatot 2017. december 31-re módosult határidővel változatlan összköltséggel valósítja meg a BKV Zrt. útján.

169/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Az „M2 metróvonal járműállomány cseréje” feladat összköltsége változatlanul 41 799 082 E Ft, 2016. december 31-ig tény 40 785 590 E Ft, 2017. évi előirányzata 1 013 492 E Ft-ra változik (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 998 492 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 15 000 E Ft).

170/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az „M2 metróvonal járműállomány cseréje” megnevezésű feladat elvégzéséről szóló pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 4. sz. módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat a Cséry-telep kármentesítésének előkészítésére a Vidékfejlesztési Minisztériummal kötött támogatási szerződés 2. sz. módosítása kiegészítésének elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

171/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi az 1819/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. határozatot.

172/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Vidékfejlesztési Minisztérium és Budapest Főváros Önkormányzata között a „Cséry-telep kármentesítésének előkészítésére” című projekt tárgyában 2014. június 18-án megkötött támogatási szerződés 2. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés 2. sz. módosításának aláírásáról és benyújtásáról a Földművelésügyi Minisztérium részére.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat önkormányzati rendelet módosítására a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak és nyersanyagnormák megállapításáról

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 9/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak és nyersanyagnorma megállapításáról szóló 6/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 10. pontja: Javaslat Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Pokorni Zoltán

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 10/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés melléklete szerint.

A napirend 11. pontja: Rác fürdő projektnek a Fővárosi Önkormányzat részéről történő lezárására irányuló koncepcionális döntés meghozatala

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

173/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatokat, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Rác fürdő és hotel beruházás befejezése, a létesítmények mielőbbi megnyitása, valamint a Főváros további felelősségvállalás alóli mentesítése érdekében, figyelemmel a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. ez irányú megkeresésére, felbontja az MFB Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat között 2013. április 25. napján létrejött követelésengedményezési szerződést, az ennek keretében szabályozott feltételek teljesülése esetén visszaengedményezi a felszámolás alatt álló Rác Nosztalgia Kft.-vel, valamint a Rác Beruházó Kft.-vel szemben fennálló hitelezői követelést, biztosítva ezáltal az MFB Zrt. hitelezői jogainak gyakorlását, a felbontás következtében a Fővárosi Önkormányzat és az MFB Zrt. között beálló elszámolási kötelezettség teljesítése, a Főváros eddigi ráfordításai egyösszegű megtérítése mellett.

A Fővárosi Közgyűlés az MFB Zrt.-vel kötött engedményezési szerződés felbontása körében, az előterjesztéssel érintett egyes kérdésekben Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (4a) bekezdése értelmében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört esetileg magához vonva az alábbi döntéseket hozza meg.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. között 2013. április 25. napján létrejött követelésengedményezési szerződés felbontására, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerülő követelés visszaengedményezésére irányuló felbontási megállapodást, valamint annak végrehajtását szolgáló letéti szerződést az előterjesztés 7. számú mellékletét képező tartalommal.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

Jóváhagyja a felbontási megállapodás alapján a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába visszakerülő követelésnek a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. javára történő átruházására irányuló visszaengedményezési nyilatkozatot az előterjesztés 8. számú mellékletét képező tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert annak a felbontási megállapodásban szabályozott teljesülését biztosító végleges tartalommal történő aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

Budapest Főváros Önkormányzata és a Rác Beruházó Kft. között 2013. augusztus 27. napján létrejött, a 3 855 522,98 EUR összegű hitelezői kamatkövetelésre irányuló engedményezési szerződéstől eláll a vételár meg nem fizetése miatt, valamint az MFB Zrt.-vel kötendő felbontási megállapodás teljesülése érdekében az előterjesztés 11. számú mellékletét képező tartalommal, a Rác Beruházó Kft. által eddig teljesített 160 000 000 Ft vételárrésznek a felszámoló felé történő visszafizetési kötelezettsége mellett.

Határidő: 60 nap, az MFB Zrt.-vel kötendő felbontási megállapodással egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. között - a Társaság esetében a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése értelmében egyedüli tagjaként, egyben alapítói hatáskörében is eljárva - az MFB Zrt.-vel kötendő felbontási megállapodás teljesülése érdekében történő, 23 247 871,66 EUR és járulékai összegű követelésre irányuló engedményezési szerződést az előterjesztés 10. számú mellékletét képező tartalommal.

Határidő: 60 nap, az MFB Zrt.-vel kötendő felbontási megállapodással egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

A Rác fürdő projekt rendezéséhez kapcsolódóan a követelésállomány értékesítéséből származó bevételt, 3 112 000 E Ft-ot tervbe vesz a „847902 Rác fürdő és hotel projekt rendezéséhez szükséges kiadások” cím bevételi előirányzatán (a bevételből egyéb működési bevétel 2 219 658 E Ft, kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 892 342 E Ft). Egyidejűleg címen belül tervbe vesz a kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatán 2 520 000 E Ft-ot (a kiadásból 2 360 000 E Ft a REK Kft.-hez kapcsolódó többi dologi kiadás, 160 000 E Ft a Rác Beruházó Kft.-hez kapcsolódó többi dologi kiadás).

A különbözetet, 592 000 E Ft-ot tervbe vesz a „909301 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék” cím kiadási előirányzatán.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Rác Beruházó Kft. „fa” felszámolója részére fizetendő 160 000 E Ft soron kívüli utalásáról.

Határidő: 60 nap, az MFB Zrt.-vel kötendő felbontási megállapodás létrejöttét követően

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy a felbontási megállapodás teljesülése, a felszámolásban az MFB Zrt. hitelezői jogainak helyreállítása, a hitelezői biztosítékok feletti rendelkezés biztosítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat a Közgyűlés által meghozott döntések értelmében és keretei között.

Határidő: a felbontási megállapodás megkötését követően folyamatosan

Felelős: Tarlós István

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése értelmében a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. egyedüli tagjaként, valamint a Társaság alapító okiratának 8.3. pontja értelmében utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy saját felelősségére tegye meg a szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat a felbontási megállapodás teljesülése érdekében, a Közgyűlés által meghozott döntések értelmében és keretei között.

Határidő: a felbontási megállapodás megkötését követően folyamatosan

Felelős: Tarlós István

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése értelmében a Budapesti Városüzemeltetési Zrt. egyedüli tagjaként utasítja a Társaság igazgatóságát arra irányulóan, hogy a BGYH Zrt. saját felelősségére tegye meg a szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat a felbontási megállapodás teljesülése érdekében, a Közgyűlés által meghozott döntések értelmében és keretei között.

Határidő: a felbontási megállapodás megkötését követően folyamatosan

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

174/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy következő pontokként a nyílt ülésen tárgyalandó, majd azt követően a zárt ülésen tárgyalandó napirendekkel folytatja ülését.

A napirend 12. pontja: Javaslat egyes névtelen fővárosi közterületek elnevezésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

175/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a főváros területén névtelen közterületeket nevez el az alábbiak szerint:

Kerület Korábbi elnevezés/hrsz. Új elnevezés
II. 11512/6 hrsz.-ú névtelen közterület Körmöczy Zsuzsa lépcső
XII. Újonnan kialakításra kerülő névtelen 8279/2 hrsz.-ú közterület Tolsztoj tér

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

176/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2017. február 27-én tartandó közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát.

1. napirendi pont tekintetében:

A Sziget II-Balpart II Bújtató felújítása tárgyú - az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti - beruházási alapokmány 1. sz. módosításának legfeljebb 564 000 000 Ft + áfa értékben történő elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát.

2. napirendi pont tekintetében:

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2017. évi beruházási tervének 5 516 008 E Ft főösszeggel történő elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal az alábbiak szerint:

a. Budapest 3 285 551 E Ft;

b. Biatorbágy 115 573 E Ft;

c. Budakeszi 21 011 E Ft;

d. Budaörs 69 874 E Ft;

e. Halásztelek 50 700 E Ft;

f. Kisoroszi 9103 E Ft;

g. Pócsmegyer 9177 E Ft;

h. Szigetmonostor 13 170 E Ft;

i. Szigetszentmiklós 223 048 E Ft;

j. Tököl 32 567 E Ft;

k. FV Zrt. 1 686 234 E Ft.

3. napirendi pont tekintetében:

3.1. Az V. ker., Belgrád rakparti DN 1200 mm-es Sentab főnyomó vezeték rekonstrukciója az Irányi utca és a Belgrád rkp. 8. között tárgyú, legfeljebb 233,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmány - az előterjesztés 5/1. sz. melléklete szerinti tartalommal történő - elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát.

3.2. A vízmérők 2017. évi újrahitelesítésére, elhasználódott, selejtezésre kerülő vízmérők pótlására vonatkozó, legfeljebb 257,607 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmány - az előterjesztés 5/2. sz. melléklete szerinti tartalommal történő - elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát.

3.3. A víztermelő kutak felújítása tárgyú, legfeljebb 163,30 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmány - az előterjesztés 5/3. sz. melléklete szerinti tartalommal történő - elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát.

4. napirendi pont tekintetében:

A Budajenői Vízművek Kft. „v.a.” (Cg. 01-09-205556), a Biatorbágyi Vízművek Kft. „v.a.” (Cg. 01-09-180325), valamint a Pilisvörösvári Vízművek Kft. „v.a.” (Cg. 01-09-177293) végelszámolás útján történő megszüntetésének tudomásulvételére vonatkozó döntés meghozatalát.

Határidő: a Társaság 2017. február 27-én tartandó (megismétlés esetén 2017. március 14.) közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

177/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2017. február 27-én tartandó közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság 2017. február 27-én tartandó (megismétlés esetén 2017. március 14.) közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

178/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatójának bevonásával mutassa be a gördülő fejlesztési terv benyújtásával egyidejűleg a 2017. évre kimutatott 631,7 M Ft összegű elhalasztott kereslettel érintett beruházásokat, azok nagyságát, hatásait.

Határidő: 2017. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2014”, az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” és a „Műemléki Keret 2015” egyes megállapodásainak határidő-módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

179/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2014” terhére nem járul hozzá a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest IX. kerület, Török Pál utca 1. szám alatti Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája (képviseli: Szűcs Tibor igazgató) között 2015. február 24. napján megkötött, FPH059/240-3/2015 iktatószámú megállapodásban szereplő 2017. február 24-i, egyszer már módosított teljesítési határidő további egy évvel történő módosításához, mivel a megállapodás 8) pontja szerint „a munkálatok elvégzése határidejének módosítására csak egy alkalommal és legfeljebb egy évvel való meghosszabbítására csak a Támogató írásbeli hozzájárulásával van lehetőség”.

Határidő: a pályázó levélben történő értesítésére a döntést követő egy hónapon belül

Felelős: Tarlós István

180/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” terhére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest VIII. kerület, Bókay utca 53. szám alatti Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekgyógyászati Klinika (képviseli: dr. Szél Ágoston, rektor) között 2016. március 4-én megkötött, FPH059/101-5/2016 iktatószámú megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. március 4-re történő módosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest VIII. kerület, Bókay utca 53. szám alatti Társasházzal az előterjesztés 2.3. sz. melléklete szerinti megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására a döntést követő két hónapon belül

Felelős: Tarlós István

181/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” terhére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest IX. kerület, Török Pál utca 1. szám alatti Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája (képviseli: Szűcs Tibor igazgató) között 2016. március 2-án megkötött, FPH059/110-5/2016 iktatószámú megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. március 2-re történő módosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest IX. kerület, Török Pál utca 1. szám alatti Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolájával az előterjesztés 3.3. sz. melléklete szerinti megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására a döntést követő két hónapon belül

Felelős: Tarlós István

182/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A „Műemléki Keret 2015” terhére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest II. kerület, Garas utca 8-10. szám alatti Társasház (képviseli: Kvacskay Károly, BITKÜK Kft.) között 2016. január 28-án megkötött, FPH059/197-1/2016 iktatószámú megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. január 28-ra történő módosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest II. kerület, Garas utca 8-10. szám alatti Társasházzal az előterjesztés 4.3. sz. melléklete szerinti megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására a döntést követő két hónapon belül

Felelős: Tarlós István

183/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A „Műemléki Keret 2015” terhére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest VII. kerület, Klauzál utca 26-28. szám alatti Társasház (képviseli: Perity Ákos László, Proposyum Projekt Kft.) között 2016. március 3-án megkötött, FPH059/372-1/2016 iktatószámú megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. március 3-ra történő módosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest VII. kerület, Klauzál utca 26-28. szám alatti Társasházzal az előterjesztés 5.3. sz. melléklete szerinti megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására a döntést követő két hónapon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályainak elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

184/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 369/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest Főváros Önkormányzatának a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait.

185/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja Budapest Főváros Önkormányzata partnerségi egyeztetéseinek szabályait a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép-védelemmel összefüggésben az előterjesztés módosított melléklete szerinti tartalommal, és elrendeli annak alkalmazását a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése és módosítása során történő előzetes tájékoztatási és véleményezési eljárások lefolytatásakor.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat a Duna-parti építési szabályzat IX. ütem: Budapest XI. kerületi Duna-parti szakasz tervéhez kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének, valamint a környezeti értékelés konkrét tartalmának és részletezettségének eldöntésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

186/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy szükségesnek tartja a Duna-parti építési szabályzat IX. ütem Budapest XI. kerületi Duna-parti szakasz tervéhez a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján környezeti vizsgálat készítését, valamint elfogadja annak tematikáját az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Duna-parti építési szabályzat IX. ütem Budapest XI. kerületi Duna-parti szakaszra vonatkozóan a környezeti értékelés tematikájának a környezet védelméért felelős érintett szervezeteknek történő megküldéséről, valamint annak közzétételéről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

187/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel a 188/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. határozatban foglaltakra - elfogadja.

188/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A 47/2013. (II. 22.) határozat végrehajtási határidejét 2017. június 30-ra módosítja;

- az 1030-1031/2014. (VI. 30.) határozatok végrehajtási határidejét 2017. december 31-re módosítja;

- az 1290/2016. (IX. 28.) határozat végrehajtási határidejét 2017. június 30-ra módosítja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

189/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Rác fürdő projektnek a Fővárosi Önkormányzat részéről történő lezárására irányuló koncepcionális döntés meghozatala” című előterjesztés határozati javaslatairól.

A napirend 18. pontja: Javaslat KEHOP projektek áfakérdéseinek rendezésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

190/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a „KEHOP-3.2.1. Budapest hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának eszközellátottság oldali fejlesztése”, a „KEHOP- 2.1.5. Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója”, továbbá a „KEHOP-2.3.0. HUHA II - Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása” feladatok esetében vizsgálja az áfa levonásba helyezésének feltételeit, továbbá a vizsgálat eredményét és a fejlesztésekre vonatkozó döntési javaslatokat ismételten terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2017. március 31.

Felelős: Tarlós István

191/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „HUHA II - Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása” című projekt végleges megvalósítási helyszínének kiválasztására az előterjesztésben megjelölt ingatlanok közül kerüljön sor. Felkéri a főpolgármestert, hogy a javasolt megvalósítási helyszínt tartalmazó dokumentációt terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2017. május 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat vizsgálat indítására az FKF Nonprofit Zrt. működésével, gazdálkodásával kapcsolatban

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

192/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, vizsgáltassa ki az FKF Nonprofit Zrt. működésével, pénzügyi és munkaerő-gazdálkodásával, a szelektív hulladékgyűjtéssel és az uniós pénzek felhasználásával kapcsolatban felmerült problémákat.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Rác fürdő projektnek a Fővárosi Önkormányzat részéről történő lezárására irányuló koncepcionális döntés meghozatala

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A napirend 20. pontja: Javaslat személyi kérdések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

193/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v.a.” legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági elnökének dr. Kiss Imre Lászlót (anyja neve: ................................ születési hely, idő: .............................), felügyelőbizottsági tagoknak dr. Gerő Gábort (anyja neve: ................................, születési hely, idő: ..............................) és Egry Attilát (anyja neve: ........................, születési hely, idő: .........................) 2017. február 23. napjától a végelszámolás befejeződésének napjáig, de legkésőbb 2019. december 31-ig. A felügyelőbizottsági elnök és tagok feladatukat díjazás megállapítása nélkül látják el.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság végelszámolója útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

194/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v.a.” legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- megválasztja a Társaság könyvvizsgálójává a Szabó és Társa Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg. 01-09-464994, székhely: 1214 Budapest, Erdősor u. 57.), a könyvvizsgálatért személyében is felelős Szabó Klára bejegyzett könyvvizsgálót (anyja neve: ..............................., lakcím: ..............................., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 002399) 2017. február 23. napjától a végelszámolás befejeződésének napjáig, de legkésőbb 2019. december 31-ig. A könyvvizsgáló díjazását havi 20 000 Ft + áfa összegben állapítja meg.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság végelszámolója útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

195/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés b) pontja alapján kezdeményezi Németh Reginának (születési hely, idő: ..............................., anyja neve: ................................) a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. ügyvezetőjének ügyvezetői megbízatásának és munkaviszonyának a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közös megegyezéssel történő megszüntetését - Németh Regina csatolt nyilatkozatára figyelemmel - 2017. március 17. napjával. Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére és kiadmányozására.

Határidő: 2017. március 17.

Felelős: Tarlós István

196/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés b) pontja alapján megválasztja Rényi Barbarát (anyja neve: ............, születési hely, idő: ............) a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2017. március 18. napjától határozatlan időtartamra, bruttó 800 000 Ft/hó munkabér megállapításával. Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére és kiadmányozására.

Határidő: 2017. március 18.

Felelős: Tarlós István

197/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy dr. Miklós Zoltán (születési hely, idő: ................., anyja neve: ...........) közalkalmazotti jogviszonyát próbaidő alatt, indokolás nélkül, a Kjt. 25. § (2) bekezdés fa) pontja alapján azonnali hatállyal 2017. március 3. napjával megszünteti, egyúttal felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére és kiadmányozására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

198/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A Mozaik Gazdasági Szervezet (1134 Budapest, Róbert Károly körút 49-51.) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás közzététele érdekében.

Határidő: 2017. február 28.

Felelős: Tarlós István

199/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően a Mozaik Gazdasági Szervezet (1134 Budapest, Róbert Károly körút 49-51.) intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:

- Nagyné Varga Melinda;

- Bálintné Fecske Mariann;

- Gálné dr. Póth Borbála;

- Kapdebo Ágnes;

- dr. Szemenyei László.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

200/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Katona József Színház Nonprofit Kft. és a MŰTOL-L Művészeti és Oktató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-514930) közötti megbízási szerződés megkötését, az ügyvezető Máté Gábor „Puskin: Borisz Godunov” című előadásban végzett színészi tevékenységére vonatkozóan az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

201/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Madách Színház Nonprofit Kft. és a Dr. Stage Színházművészeti Tevékenységet Szervező és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-755373) közötti megbízási és felhasználási szerződés megkötését, az ügyvezető Szirtes Tamás „Marc Norman-Tom Stoppard-Lee Hall-Paddy Cunneen: Szerelmes Shakespeare” című színpadi mű megrendezésére vonatkozóan az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

202/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a József Attila Színház Nonprofit Kft. és a SAIS Szolgáltató, Művészeti és Kereskedelmi Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 13-06-030557) közötti megbízási szerződés megkötését, az ügyvezető Nemcsák Károly „Molnár Ferenc: Az üvegcipő” című előadásban végzett színészi tevékenységére vonatkozóan az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

203/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. és Novák János ügyvezető közötti haszonkölcsön szerződés megkötését az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

204/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul ahhoz, hogy Kálomista Gábor

- a MEGA FILM Kft.-ben (cégjegyzékszám: 01-09-663129) részesedéssel rendelkezzen és a Társaságban vezető tisztségviselőként tevékenykedjen;

- részesedéssel rendelkezzen a Megafilm Service Kft.-ben (cégjegyzékszám: 01-09-912006);

- a Veszprém Handball Zrt.-ben (cégjegyzékszám: 19-10-500280) vezető tisztségviselőként tevékenykedjen.

Tudomásul veszi Kálomista Gábor bejelentését, miszerint Kálomista Zsuzsanna (hozzátartozó) az MTVA Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezető állású munkavállalója.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: H. J.-né jogorvoslati kérelme Budapest Főváros Főpolgármestere FPH079/178-2/2017. számú I. fokú határozata ellen

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

205/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107. § (1) bekezdése alapján mint másodfokú szerv helybenhagyja a főpolgármester FPH079/178-2/2017. számú határozatát és meghozza a II. fokú határozatot az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

206/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107. § (1) bekezdése alapján mint másodfokú szerv felhatalmazza a főpolgármestert a II. fokú határozatnak az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2017. február 22-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére