Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2012. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

közterületek és középületek fellobogózásáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 7. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a 132/2000. (VII. 14.) Korm. rendeletben szabályozott középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről szóló rendelkezések figyelembe vételével, a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról a következő rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy meghatározza

- a zászlónak, illetve

- a lobogónak

a helyi önkormányzat illetékességi területén lévő középületeken és közterületeken történő használatának részletes szabályait.

Az állandó jellegű fellobogózás

2. § (1) A helyi önkormányzat

a) választott testületei,

b) közigazgatási feladatokat ellátó szervei, illetve

c) az általa fenntartott, közfeladatokat ellátó intézmények

azon középületein, illetőleg középületei előtt, amelyeket feladataik ellátása során használnak a Magyar Köztársaság zászlaját, illetve lobogóját állandó jelleggel ki kell tűzni, illetőleg fel kell vonni.

(2) Állandó jelleggel kell kitűzni a zászlót:

a) a helyi önkormányzat közigazgatási feladatait ellátó Kossuth L. u. 61. szám alatt elhelyezkedő Polgármesteri Hivatalán,

b) a helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó alábbi intézményein:

- Nagykovácsi Általános Iskola épülete Kossuth L. u. 101.

- Kispatak Óvoda és tagóvodái épületein: Kaszáló u. 16-18, Dózsa Gy. u. 39., Száva u. 7.

- Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár épülete Kossuth L. u. 78.

- Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. Pók u. 58.

c) közterületen a lobogót:

- Nagykovácsi, Tisza István tér

Nemzeti ünnepeken történő fellobogózás

3. § (1) Nemzeti ünnepeken a 2. § (2) bekezdés c) pontjában felsoroltakon túl az e rendelet 1. számú mellékletében felsorolt épületeket, intézményeket, közterületeket kell fellobogózni.

(2) A közterületek fellobogózása a közterületen található zászlótartók, illetve közterületen felállított árbocok használatával történik.

(3) Zászlót csak megfelelő környezetben szabad elhelyezni, a zászlótartók tisztán és rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Gondoskodni kell az árboc környezetének esztétikus és a lobogóhoz méltó kialakításáról, valamint az árboc és környezete folyamatos tisztántartásáról, karbantartásáról.

(4) Nemzeti ünnepek - az 1991. évi VIII. törvény alapján:

a) március 15.

b) augusztus 20.

c) október 23.

(5) Nemzeti ünnepeken a zászlót (lobogót) a nemzeti ünnepet megelőző munkanapokon 16 óráig kell elhelyezni. A nemzeti ünnepet követő első munkanapon a zászlót le kell venni, a lobogót be kell vonni.

(6) A nemzeti ünnepeken kívül az egyéb jeles napokon a 2. számú melléklet szerint kell a gondoskodni a fellobogózásról.

A közterületek és középületek fellobogózásáért való felelősség

4. § (1) A közterületek fellobogózásáért a polgármester a jegyző a felelős a középületek esetén a fellobogózásért az adott intézmény vezetője a felelős.

(2) A jegyző a polgármester utasításának megfelelően köteles megszervezni a fellobogózást.

(3) A jegyzőnek gondoskodnia kell a fellobogózás tárgyi feltételeinek biztosításáról, értve ez alatt a zászlótartókat, illetve a zászlókat, lobogókat.

(4) A fellobogózás technikai feltételeit, a zászlók és lobogók elhelyezését és beszedését, tisztítását a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. biztosítja (továbbiakban: NATÜ Kft.).

A zászló és lobogó használatára vonatkozó egyéb rendelkezések

5. § (1) A vonatkozó kormányrendeletben meghatározott méretű és tulajdonságú zászlót és zászlórudat, valamint lobogót és árbocot kell használni a középületeken és a középületek előtt.

(2) A vonatkozó kormányrendeletben meghatározottaktól eltérő méretű és tulajdonságú zászlót és zászlórudat, valamint lobogót és árbocot azok elhasználódásáig - az (1) bekezdésben foglaltakról eltérően - továbbra is használni lehet.

(3) A középületeken, közterületen, valamint a középületek előtt a kormányrendeletben meghatározott méretű zászlót, lobogót kell használni.

6. § (1) A zászlót, illetve a lobogót - tekintélyének megőrzése érdekében - szükség szerint, de legalább háromhavonta tisztítani kell.

(2) A zászló tisztításáért a zászló, lobogó kihelyezéséért felelős személyek tartoznak felelősséggel.

(3) A zászló, illetve lobogó tisztítását úgy kell megoldani, hogy az állandó jelleggel történő fellobogózás - pl.: tartalék zászló, illetve lobogó alkalmazásával - biztosítható legyen.

7. § (1) Az állandó jelleggel használt zászlót, illetve a lobogót legalább évente cserélni kell.

(2) Ha a zászló (lobogó) az elhasználódása (kopása, rojtosodása, fakulása stb.) folytán jelentősen - szabad szemmel is észlelhetően - eltér a vonatkozó szabvány követelményeitől, a (2) bekezdésben meghatározott időtartam letelte előtt is haladéktalanul gondoskodni kell a cseréjéről.

(3) A zászlók, lobogók cseréjének anyagi kihatásával a költségvetési rendelet összeállításakor számolni kell. Az intézmények vezetői kötelesek jelezni a NATÜ Kft. felé a csere szükségességét, illetve a csere várható anyagi vonzatát.

(4) A NATÜ Kft. vezetője köteles tartalék zászlóról, illetve lobogóról gondoskodni.

(5) A zászlók megfelelő körülmények között történő tárolásáról, megőrzéséről a NATÜ Kft. vezetőjének kell gondoskodni.

8. § (1) NATÜ Kft. vezetője a saját Önkormányzat és Intézményvezetői által használt zászlók, lobogók tekintetében zászló, illetve lobogó nyilvántartás vezetésére kötelezett.

(2) A zászló nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a nyilvántartó szerv nevét, (NATÜ Kft.)

a) a zászló sorszámát,

b) a beszerzett zászló méretét, a zászlórúd leírását,

c) a beszerzés időpontját,

d) az állandó jellegű használatra történő kiadás időpontját,

e) az ideiglenes használatból történő kivonás kezdő és záró időpontját,

f) a nemzeti ünnepeken való használat tényét, időpontjait,

g) a használatból való végleges kivonás időpontját, okát,

h) szükség esetén a megjegyzést.

(3) A lobogó nyilvántartásának tartalmaznia kell a (2) bekezdésben leírtakat azzal az eltéréssel, hogy a zászló helyett lobogót kell írni, illetve ki kell hagyni a szövegből a zászlórúd szöveget.

(4) A zászlókat, illetve a lobogókat meg kell jelölni a nyilvántartás szerinti sorszámmal, vagy egyéb módon biztosítani kell az azonosíthatóságukat.

Ellenőrzés

9. § (1) A zászló (lobogó) kitűzésére (felvonására) irányadó jogszabályi - beleértve e rendeletet is - rendelkezések betartásának ellenőrzéséről a Jegyző gondoskodik.

(2) Ha arról más jogszabály eltérően nem rendelkezik, évente legalább egy alkalommal az ellenőrzésről írásbeli jelentést kell készíteni.

Hatályba léptetés

10. § Jelen rendelet a 2013. évi költségvetésről szóló rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. A 2. § rendelkezéseit azonban a kihirdetés napjától alkalmazni kell.

Nagykovácsi, 2012. szeptember 20.

Bencsik Mónika
polgármester
Tóthné Pataki Csilla
jegyző

1. számú melléklet

Nemzeti ünnepeken a 2. § (2) bekezdés c) pontjában felsoroltakon túl az e rendelet 1. számú mellékletében felsorolt épületeket, intézményeket, közterületeket kell fellobogózni.

- Nagykovácsi Felnőtt Orvosi Rendelő épülete Száva u. 4.

- Nagykovácsi Gyermek Orvosi Rendelő épülete Kossuth L. u. 64.

- Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft.

2. számú melléklet

Nemzeti ünnepen kívüli egyéb jeles napok fellobogózási rendje:

- Február 25. kommunizmus áldozatainak emléknapja, gyászzászló kihelyezése (Tisza István tér)

- Április 16. holokauszt áldozatainak emléknapja, gyászzászló kihelyezése (Tisza István tér)

- Május 2. 3., 4., követő vasárnap - kitelepítési évforduló, gyászzászló kihelyezése (Tisza István tér)

- Június 4. Nemzeti összetartozás napja (Tisza István tér, Intézmények)

- Június 30. Magyar szabadság napja, gyászzászló kihelyezése (Tisza István tér)

- Október 6. nemzeti gyásznap, gyászzászló kihelyezése (Tisza István tér, Intézmények)

- November 4. Nemzeti gyásznap, gyászzászló kihelyezése (Tisza István tér, Intézmények)


  Vissza az oldal tetejére