1454. évi törvénycikkek

Előbeszéd

László, Isten kegyelméből Magyarország, Csehország, Dalmátia, Horvátország stb. királya, Ausztria és Styria herczege és Morvaországnak őrgrófja. Összes hű főpapjainknak, báróinknak, nemeseinknek és Szabolcs megyében lakó s létező bármely más rangu és rendü birtokos embereinknek, üdvöt és kegyelmet.

1. § A gyakori és már valóknak bizonyult fontos hirekből, melyeket olyan megbizható emberektől hallottunk, kik e Magyarországunkat veszedelemtől féltik, világosan megértettük;

2. § Hogy a legálnokabb török császár erősen eltökélt szándékkal azon mesterkedik, hogy a szokottnál nagyobb mértékben megszaporitott, igen hatalmas pogány sereggel e Magyarországunkra törve, azt végképen elpusztitsa;

3. § Mi tehát ezt elménkben ujabban és ujabban éber figyelemmel megforgatván, nehogy ugy, miként hajdan az országlakók gondatlansága miatt a tatárok váratlan betörése e Magyarországot siralmas pusztulásra jutatta, mostan is készületlenségünk miatt a nevezett török császár elkerülhetetlen berohanása és a velünk síkmezőben való összeütközése veszedelembe találjon dönteni (mitől Isten mentsen) és ezen országnak a szent keresztény vallástól áthatott szerkezetét teljesen megsemmisitse, a miként már a közelmult napokban is, intőpéldaképen, nyilván tapasztaltuk, hogy a török császár ezt Konstantinápoly városával megtette;

4. § Ennélfogva, miután nevezett hű főpapjaink, báróink, mondott Magyarországunk nemesei és előkelői ez országunk egyes vármegyéinek bizonyos választott nemes embereivel, a kiknek e tárgyban minap más levelünkben adtunk parancsot, e tizenegy nap alatt Buda városunkban összegyültek és a fölött, miként lehetne a török császárnak e kilátásban levő betörését biztosabban elkerülni, egyetértő tárgyalást és tanácskozást tartottak;

5. § Mi, hogy szülőhazánkat, Isten segitségével, a pogányok támadásai ellen megvédhessük, azokkal együtt egy hatalmas hadseregnek a felállitását határoztuk el.

6. § S jónak láttuk, ezt jelen levelünkben az alább következő bizonyos czikkelyek határozataival hűségteknek értésére adni. Tudniillik:


  Vissza az oldal tetejére