1454. évi III. törvénycikk

hogy a főpapok jövedelmeik alapján, a régi szokás szerint tartoznak katonáskodni, és a kiknek jövedelmei megkevesbültek, azok hadszolgálati terhe is alábbszálljon

Továbbá, az érsek urak, a püspökök, prépostok és káptalanok, valamint az apátok és más nagyobb egyházi méltóságot és hivatalt viselők, a nagyatyánknak, néhai Zsigmond császár és király urnak idejében fennállott szokás szerint, tartozzanak bandériumaikkal és lándzsa készletükkel táborba szállani.

1. § Úgy tudniillik, hogy a mely egyházak vagy egyházi férfiak jövedelmeit az ellenség leapasztotta, azoknak az egyházaknak vagy egyházi férfiaknak hadi terhe is annyival kisebbedjék, a mennyi a mondott választott férfiak meghatározása szerint, a jövedelemhiánynak megfelel.

2. § Hogy egyéb, kisebb egyházi méltóságokat és tisztségeket viselő egyházi személyek is, a kiknek nevei a hadseregről vezetett bizonyos lajstromba nincsenek beirva, a mondott választott emberek lelkiismeretes meghatározása szerint, jövedelmeik mennyiségéhez képest tartozzanak hadi szolgálatot teljesiteni.


  Vissza az oldal tetejére