1454. évi XI. törvénycikk

hogy minden egyes lovasnak hiányát tizenöt, minden gyalogosét tiz aranynyal kell megfizetni, és hogy e birság czimén a birtokok elfoglalhatók és zálogos joggal megtarthatók

Rendeltük ezen fölül: hogy ha az előbb emlitett intézkedéseket és rendelkezéseket akár a főpapok és egyháziak, akár a bárók és mágnások, vagy a nemesek és birtokos emberek közül bárki is, egészben vagy részben megtartani vagy teljesiteni nem akarná vagy azokkal nem gondolna:

1. § Akkor azok az emlitett választott összeirók kötelesek az ilyeneket az iránt legott meginteni, hogy a föntebb emlitett intézkedés és rendelkezés nem teljesitéséből eredő hiány következtében a megintés napjától számitandó tizenöt nap alatt minden egyes lovasért tizenhat, és minden egyes gyalog katonáért tiz arany forintot kötelesek és tartoznak nevezett főkapitányunk kezéhez adni és fizetni.

2. § S ha nem fizetnének, akkor a vármegyei had vezetőjének annak a vármegyének választott embereivel és szolgabiráival együtt, a hol ezeket az intézkedéseket megszegik vagy nem teljesitik, jogában és szabadságában áll, azokat a birtokrészeket, a melyekből ez intézkedéseket nem teljesitették, elfoglalni és az elfoglaltakat mindaddig megtartani, mig azok, a kiket azoknak kiváltása inkább illet, a mondott pénz összegén és mennyiségén ki nem váltják.


  Vissza az oldal tetejére