1454. évi XV. törvénycikk

hogy az ispán és a szolgabirák minden hatalmaskodás és birtokfoglalás tárgyában büntetés terhe alatt itélni s az itéletet végrehajtani tartoznak

Továbbá bárminemü ártalmak megfékezése czéljából elrendeltük, hogy az egyes vármegyékben, a fentebb nevezett választott emberek a szolgabirákkal együtt, bármely hatalmaskodás és birtokfoglalás dolgában, a dolog valóságának szorgalmas kinyomozása és kellő kideritése után, minden panaszlónak késedelem és a határidők elhalasztása nélkül kötelesek az alperesek részéről törvényt és igazságot szolgáltatni.

1. § És miután ez igazságot az emlitett módon kiszolgáltatták, a vármegye alispánja a sértett feleknek az alperesek részéről haladéktalanul teljes elégtételt tartozik adni.

2. § A mit, ha a vármegye ispánja bármely okból megtenni nem akarna, akkor az ilyen vármegyei ispánt az ő tisztségétől meg kell fosztani és a birák az érintett módon itélettel ellátott ügyet küldjek föl királyi kuriánkba, a hol azt a legelőször tartandó nyolczados törvényszéken minden további halasztás nélkül kell végitélettel befejezni.

3. § A mely alkalommal az előbb mondottakat elkövető ispánok vagy alispánok megintendők az iránt, hogy a sértett és megkárosult feleknek az ilyen hatalmaskodások, kártételek és jogtalanságok tárgyában a legelső törvényszék tartása alkalmával tartoznak teljes elégtételt szerezni.

4. § Ha vonakodnának ezt megtenni, akkor ama választottak és a szolgabirák az elégtétel elmulasztásának sorát iktassák be levelükbe és küldjék át az akkor legelőször tartandó nyolczados törvényszékre; és a rendes birák kötelesek legyenek és tartozzanak e nyolczados törvényszéken a sértett és káros felek részére az ilyen ispánok és alispánok ellenében itélőlevelet adni és azt végrehajtásra bocsátani.


  Vissza az oldal tetejére