1458. évi törvénycikkek

Előbeszéd

Mi, Horogszegi Szilágyi Mihály, a dicső fejedelemnek és urnak, Mátyás urnak, Isten kegyelméből Magyarország, Dalmátia, Horvátország stb. megválasztott királyának nevében és személyében, ugyanezen országokban kirendelt kormányzó, jelen levelünkkel adjuk emlékezetre:

1. § Hogy a midőn a mi Urunk körülmetélésének legközelebb mult ünnepe táján, Magyarországnak összes főpap uraival, báróival, előkelőivel és nemeseivel együtt ide Pest városunkba indultunk és jöttünk, hogy rendeléseket tegyünk, melyeknek megvitatása, a gonosz okokból eredt és támadt mindenféle háboruskodások és egymás közt való egyenetlenségek abbanmaradásával, lecsillapodtával és megszüntével az érintett országok és a nekik alávetett részek békéjének és állapotának, javának és üdvének fentartása czéljából czélszerünek és nagyon hasznosnak látszott:

2. § Az összes megnevezett főpapurak, bárók, előkelők és nemesek az ide- s tova egyértelmüen elintézett egyéb dolgok között egy akarattal az alábbirt czikkelyeket adták és terjesztették elénkbe, kérvén és kivánván, hogy azokat és a bennük foglaltakat jóváhagyni, elfogadni és egyszersmind megigérni méltóztassunk, hogy azokat mi és megválasztott királyunk, a nevezett Mátyás ur, megfogjuk tartani.

3. § Hát ezeknek a czikkelyeknek a tartalma ekképen szól:


  Vissza az oldal tetejére