1458. évi VI. törvénycikk

a nemesek felszólitására, minden erősséget, hütlenség vétke alatt, tizenöt nap alatt le kell rontani

Továbbá. hogy minden erősséget vagy kastélyt, a melyeket bárki és bármely vármegyében épitett és emelt, s a melyekből fosztogatásokat és pusztitásokat visznek véghez, le kell rontani.

1. § Kivéve azokat, a melyek az illető vármegyének hasznára vannak.

2. § Akképen, hogy azok, a kiket az illető vármegye nemesei a törvényszéken megintenek, tizenöt nap alatt le nem rontják, legott hütlenség vétkébe essenek és a király vagy kormányzó urnak álljon szabadságában az ilyeneket, mint hütleneket, megbüntetni.

3. § És akármely erősségnek kellene valamely vármegyében fönmaradnia, az a káptalan vagy convent és ama vármegye szolgabirái levelének tanusitásával, a melyben az ilyen erősség létezik, maradhasson fönn.


  Vissza az oldal tetejére