1462. évi I. törvénycikk

azok az esetek, melyekben a perbehivás, az ország régi szokása szerint, halasztás nélkül a nyolczados törvényszéken kivül a király személyes jelenléte elé történhetik, bárhol tartózkodjék a király az ország határain belül

1. § A kik a nemesek várait, házait vagy lakásait, melyekben ezek személyesen laknak, megtámadják, ha e házakban valakit sebzés nélkül megvernek, megölnek vagy vagyonától megfosztanak.

2. § Továbbá a kik leveleket vagy okiratokat erőszakosan elvisznek.

3. § Továbbá a gyujtogatók és olyan idegen embereknek a behozói, a kik itt fosztogatnak, a király méltósága és törvényes vagy közoltalmat biztositó levél ellen támadnak, a melyet közönségesen szabad menedéknek vagy Glééth-nek nevezünk.

4. § Továbbá a nemesek gyilkosai és a kik a nemeseket elfogják s az elfogottakat letartóztatják; ugyszintén a kik a nemeseket megsebesitik, különösen az olyanokat, a kik országgyülésre, nyolczados törvényszékre vagy a vármegye székére mennek avagy ott vannak.

5. § Továbbá a kik az egyházba való betöréssel, valakinek egész faluját feldulják.

6. § Továbbá a kik szüzeket erőszakosan megszeplősitenek vagy tisztességes asszonyokat elcsábitanak.

7. § Ezek megannyian a király személyes jelenléte elébe idézhetők perbe, hosszabb vagy rövidebb határidőre, a helyeknek távolságához képest, a honnan a perbehivásnak történnie kell.

8. § Ugy azonban, hogy a hosszabb határidő harminczkét napon tul ne terjedjen, a rövidebb határidő pedig tizenöt napon alul ne maradjon.

9. § És a perbehivás egyedül ama vármegye vagy a vele szomszédos megye káptalanjának vagy konventjének a bizonyságával történjék, a honnan az emlitett perbehivást véghez kell vinni.

10. § És, mivel az az itélet szilárdabb, melyet többek véleménye támogat, az ilyen ügyek elitélésében részt kell venniök azoknak a főpapoknak és báróknak, a kik ép akkor a király ur kuriájában jelen vannak.

11. § És időhaladék perhalasztás nélkül egyedül azokat illesse, kik az ország jólétének helyreállitása végett általános vagy részleges felkelésben vannak elfoglalva.

12. § Továbbá a kik a közjó érdekekében a király vagy az ország követségében járnak.

13. § Mindazáltal annak, a ki ilyen halasztásban bizva, az előbb érintett tettek közül néhányat elkövet és magát a biróságtól távoltartja, az ilyen halasztás ne szolgálhasson védelmül.

14. § És az ilyen perbehivásunk csak azokra a föntebb emlitett cselekvényekre nézve legyen helye, a melyeket valaki ezután jövőre, a jelen országgyűlés első napjától fogva követ el.

15. § A Mátyás királyunk választása idején történt foglalásokra nézve pedig a régi állapotot kell visszaállitani: ha pedig a foglaló magát ehhez nem alkalmazza, vagy meggátolja, hogy az megtörténjék és végbe menjen, a fentebb mondottak szerint perbe kell idézni.

16. § Továbbá kihirdetett gyülést kell elrendelni, miként azt néhai Zsigmond császár és király dekretuma előszabja.

17. § Továbbá a négynyolczados törvényszéket, félbeszakitás nélkül, minden évben meg kell tartani.


  Vissza az oldal tetejére