1478. évi VI. törvénycikk

hogy a katonák a nemeseket és szegény jobbágyokat el ne nyomják

Továbbá, mivel Felségednek ez az országa, mindenféle más terheken felül a lovas és gyalog katonák erőszakoskodásai miatt végpusztulásra és nagy sanyaruságra jutott, olyannyira;

1. § Hogy ez ország szegény lakosai alig juthatnak ahhoz, a mi megélhetésükre szükséges: igen alázatosan és hódolva fordulunk Felségedhez ama kérésünkkel, hogy megfontolván hüséges szolgálatainkat és országának pusztulását is figyelembe véve, méltóztassék olyan módot és rendet tartani, hogy ez ország lakóinak ne kellessék ennek utána (mint eddigelé) ama lovas katonák erőszakoskodását és pusztitását elszenvedniök s hogy őket a végvárak körül teljesitett munkákkal és élelmiszerek kicsikarásával se nyomják el; hogy ez ország valamiképen ujból magához jöhessen és régi erejét vissza nyerhesse.

2. § Kivévén Kövi, Possi és Haram várak épitését, a melyek, ha kiigazitás alá kerülnek, az azokhoz közelebb fekvő váraknak a segitségére kell lenniök.

3. § És hogy a katonáknak ne legyen szabad a nemesek házaiba és majorjaiba beszállni.


  Vissza az oldal tetejére