1478. évi XII. törvénycikk

hogy a rövid idézőlevelek az országbiró és a nádor pecsétei alatt kelhetnek és adhatók ki

Továbbá, hogy mindazokban az ügyekben, a melyekben előbb a királyi felség és az ország főpap urai és bárói meg előkelői határoztak, a rövid perbehivásokat ugy a nádornak, mint Báthori István országbirónak, valamint a királyi felség személyes jelenlétének pecsétjei alatt lehessen kiadni és elbirálni.

1. § És hogy ugy a nyolczados mint a rövid törvényszékek biráskodása alkalmával a főtisztelendő kalocsai érsek urnak, valamint a nagyságos nádor és Báthori István országbiró uraknak, nemkülönben a biráskodás és itélkezés czéljából most a jelen országgyülésen megválasztott főpapoknak és báróknak vagy legalább ezek fele részének mindenkor jelen kell lenniök és minden ügyet, legalább a fontosakat, ezeknek jelenlétében és ezek tanácsával kell eldönteni.


  Vissza az oldal tetejére