1478. évi XIV. törvénycikk

kérik a rendek, hogy régi szabadságaikban megtartassanak

Továbbá, hogy Felséged mindazt, a mi e czikkelyek sorozatában országának helyreállitására és fentartására össze van irva, kegyesen elfogadni és megerősiteni, egyszersmind hüségünket tekintetbe véve, bennünket minden régi szokásban és szabadságban felséged királyi elődjeinek decretumai szerint, a kiknek decretumait megkoronáztatása idején *  Fehérvártt megerősitette, kegyelmesen megtartani és megoltalmazni méltóztassék.


  Vissza az oldal tetejére