1481. évi VIII. törvénycikk

hogy egy főpapnak sem szabad dézsmáit bérbe adni és azoknak a bérlőknek büntetéséről, a kik Zsigmond király decretumait áthágják

Továbbá jövőre egy főpap sem adhatja dézsmáit bérbe.

1. § Hogyha valamelyikök, nagy szükségtől szorongatva, kénytelen volna azokat bérbeadni: a bérlő vagy bérbevevő ne merészelje a néhai felséges Zsigmond császár decretumának rendelkezését és megállapitását vagy tartalmát áthágni. Hanem a dézsmát ama decretumhoz képest és a szerint kell kivetnie, a mint mindenik főpap ur vagy dézsmát élvező más egyházi személy a maga megyéjével egyezkedett.

2. § Hogyha az a bérbevevő vagy bérlő e megállapodások és néhai felséges Zsigmond császár urnak decretuma ellen cselekednék, akkor annak az embernek, kit a vármegye megválasztott és a dézsmaszedő mellé kirendelt, teljes hatalma legyen őt elfogni és a királyi felség elébe állitani.

3. § A királyi felségnek pedig kötelessége lészen az illető főpapot arra a pénzösszegre nézve, a melyért amaz az összes dézsmákat bérbevette, kielégiteni és biztositani, a bérlőt pedig, ki a megállapodások és decretumok ellenére igazságtalanul tette a kirovást, megbüntetni.


  Vissza az oldal tetejére