1481. évi X. törvénycikk

a dézsmakivetés módjáról és az azt áthágók büntetéséről

Továbbá, mivel a dézsma kirovásában és beszedésében eddigelé sok egyenetlenség és rendetlenség fordult elő.

1. § Ezért határoztuk és végeztük, hogy a midőn a dézsma kirovásának ideje elérkezett és a főpap e czélból valakit ki akar küldeni, ezt előbb az illető megye nemeseinek az ő törvényszékükön be kell jelentenie.

2. § E nemesek viszont kötelesek maguk közül egy jóravaló, becsületes embert választani, a ki igazságos, lelkiismeretes és a főpap előtt nem gyanus, és ezt a főpap költségén a dézsmálókkal ki kell küldeniök.

3. § Ennek, a nemesek közül megválasztott embernek pedig a törvényszék szinén nyilvános esküt kell tennie, hogy tudniillik mind a főpappal, mind a megye lakosaival szemben hüségesen fog eljárni s nem engedi meg, hogy olyasmi történjék, a mi valamelyik félre nézve méltatlan, rossz vagy igazságtalan, és hogy egyik félnek sem fog inkább kedvezni, mint a másiknak.

4. § És ha ezek a dézsmálók a kirovást nem igazságosan és nem az ilyen módon megválasztott embernek meggyőződése és itélete szerint hajtják végre és az előbb emlitett rendelkezésekkel és intézkedésekkel vakmerően ellenkezni merészelnének: az a választott ember a kirovókat hagyja ott és tovább ne merjen velük menni.

5. § És ha ezt az ez iránt megkeresett főpap jóvá nem tenné és helyre nem hozná, elhatároztnk, hogy ha erről a királyi felség, törvényes és elégséges bizonyitás alapján, bármikor biztos tudomást szerez, az ilyenek (minthogy a korábbi decretumokban a dézsma beszedése tárgyában épenséggel semmi büntetés sincs reájok kiszabva), előzetesen megejtett igazságos és gondos vizsgálat után a magunk és az összes főpap urak, bárók, előkelők és országlakosok közös és egyetértő akaratából ebbe az örök erőben maradandó büntetésbe essenek:

6. § Hogy az ilyen főpap vagy más egyházi személy a maga dézsmáját pénzül többé soha se követelhesse, hanem azokból a dolgokból tartozzék természetben beszedni és összegyüjteni, a melyeket a föld termett, ugy mindazonáltal, hogy a dologban mind a két két csalárdság és ármány nélkül, őszintén és igazságosan járjon el.


  Vissza az oldal tetejére