1486. évi IX. törvénycikk

szolgabirákul az egyes megyékben tehetősebbeket válaszszanak, és azok büntetéséről, ha a tisztségeket nem akarnák elvállalni

Továbbá, mivel mindenik megyében olyan nemeseket szoktak szolgabirákká megválasztani, kikről tudva van, hogy tehetségre és vagyonosságra nézve a többiek mögött állanak, a minek következtében megesik, hogy félelemtől, kedvezésből és fizetésért igen sok haszontalanságot követnek el,

1. § Ezért határoztuk: hogy ezentul nem ilyeneket, hanem derék és érdemes és jómódu birtokos embereket kell minden vármegyében az ott lakók közül megválasztani, a mint ez, köztudomás szerint, a néhai felséges Zsigmond császár urnak és más királyoknak idejében is szokásban volt.

2. § Ha pedig az ekképen megválasztottak közül bárki is ezt a terhet elvállalni vonakodnék, legott az ispán utján azonnal és elengedhetetlenül behajtandó ötven márkán maradjon.

3. § És ezek a szolgabirák könnyen megismerhető czimereket és pecséteket kötelesek és tartoznak használni.


  Vissza az oldal tetejére