1486. évi XX. törvénycikk

az itélőmestereknek szállásaikon nem szabad itélkezni; s hogy az itéletleveleket a törvényszéken föl kell olvasni és minden itélőmesternek alá kell irnia

Továbbá határoztuk és rendeltük: hogy ezután egyáltalán semmi itélőmester se merjen akár birtokok, akár hatalmaskodások, akár bármiféle egyéb ügyek iránt inditott vagy inditandó perben magánszállásán, tudniillik a királyi felség tábláján vagy törvényszékén kivül biráskodni és itéleteket hozni, hanem minden, ugy nagyobb, mint kisebb peres ügyet a törvényszéken, a többi rendes birák jelenlétében kell megvizsgálni.

1. § És hogy az itélőmesternek egyáltalán semmiféle levelet sem szabad másutt mint a törvényszéken kiadni, főképen olyanokat, melyek fontos ügyekben kelnek és amelyek a dolog végeldöntését illetik.

2. § A hol is előbb fenhangon és érthetően nyilván fel kell olvasnia, azután az igazság nagyobb biztositása és nyilvánvalósága kedveért, ne csak az illető itélőmester erősitse meg pecséttel, hanem más itélő mester is köteles legyen és tartozzék azt aláirni.

3. § Akképen, hogy ha a per a királyi itélőmesterek előtt foly, akkor a levelet a nádori itélőmester, ha pedig ez előtt foly, akkor a királyi vagy országbirói itélőmester köteles kézjegyével ellátni és aláirni.


  Vissza az oldal tetejére