1486. évi XXI. törvénycikk

a különböző személyeknek adott mentességek az ispánok és más rendes birák birói hatósága alól, erőtleneknek és semmiseknek tekintendők

Továbbá, mivel némelyek gondoskodtak arról, hogy magukat a bánok, vajdák, vármegyei ispánok vagy alispánok biráskodása és joghatósága alól mentesitsék és egyedül csak a királyi felség biráskodása és joghatósága alá tartozzanak, a mely mentességben elbizakodva a többieknek büntetlenül igen sok kárt, sérelmet okoznak, azokat erőszakosan elnyomják, ellenök ártalmas dolgokat és másnemü gonoszságokat szoktak elkövetni.

1. § Ezért elrendeltük: hogy az eddiglen bármiképen engedélyezett és bárki részéről kieszközölt minden ilyen mentesség (kivévén az örökös ispánokat, kikről tudva van, hogy a dicsőült királyok igen régi rendeléséből egyedül a királyi felség birói hatósága alá tartoznak) visszavonandó, megsemmisitendő, és hogy azoknak semmi erejük és hatályuk se legyen; mert azokat, a kik a nekik engedett mentességgel és kedvezménynyel visszaélnek, ettől méltán meg kell fosztani.

2. § És ha valaki netán jövőre eszközölne ki hasonló mentességeket és kedvezményeket, ezek is, a decretum erejénél fogva, teljesen erőtleneknek tekintendők.