1486. évi XXXVII. törvénycikk

a bánok és ispánok ne merjenek beleavatkozni az Isten egyházaiba, a melyek kegyursága a királyra tartozik

Továbbá megállapitottuk és rendeljük, valamint a néhai igen dicső Zsigmond császár is, mint tudva van, elrendelte:

1. § Hogy egy bán, ispán, vajda vagy más bármily czimü, hatalmu, méltóságu és kiváló állásu királyi tiszt se merészelje az érseki, püspöki egyházakat, apátságokat, prépostságokat és bármely más, a királyi kegyuri jognak fentartott és az alá helyezendő egyházakat és azok tartozékait, haszonvételeit és jövedelmeit, nemkülönben azok dézsmáit és birtokait, hivatalának vagy tisztségének határain és korlátain belül, a királyi felség különös megbizása nélkül elfoglalni, vagy azokba részben vagy egészen beavatkozni.