1486. évi LIII. törvénycikk

ha az, kit az alispánok törvényesen elmarasztaltak, a pert a királyi curiához felebbezi, azt az elmarasztalt felet, az ügy helybenhagyása esetében kétszeres birságban kell elmarasztalni

Továbbá, mivel némelyek a bánok, vajdák, ispánok és helyetteseik, valamint más rendes birák törvényszékétől és biróságától a jelentéktelen ügyeket is fel szokták vinni a királyi curiába, hogy tudniillik ellenfelüket hosszasabb és terhesebb perekkel, fáradtsággal, költséggel, jogtalansággal és kártétellel zaklathassák és ekként is terhelhessék;

1. § Ennélfogva az országlakosok és kiváltképen az elnyomottak és szegények nyugalmára és megkönnyebbülésére, a főpap urak, bárók és többi országlakosok közös tanácsával, akaratával és hozzájárulásával határoztuk és rendeltük; hogy ha ezután valaki valamely ügyet bármely birótól a királyi felség curiájába felebbez, és ott az előbb hozott itéletet jóváhagyják, legott kétszeres birságban kell őt elmarasztalni, s melyben a felebbezés miatt tekintendő elmarasztaltnak; és ezt az ő rendes birája azonnal elengedhetetlenül hajtsa be.


  Vissza az oldal tetejére