1486. évi LIV. törvénycikk

a birákat és itélőmestereket senki se merje becstelenséggel illetni; és az arra szabandó forbátbüntetésről, a ki ezt vakmerően megtenné

Továbbá a perekben és a biróságok előtt elbukott felek biráikat néha rágalmazni, kisebbiteni és igaztalanul gyalázni szokták, mintha ezek nem szolgáltattak volna nekik igazságot; a kiknek igazságtalan és kárhozatos kiabálása miatt többnyire igen sok botrány és másféle bajok támadnak;

1. § Ennél fogva, hogy ezek nyelvére féket rakjunk, mindnyájunk közös szavazatával végeztük, hogy egyáltalán senki se merje az itélőmestereket becsmérelni vagy igazságtalanul ócsárolni, hanem ha valaki azt hinné, hogy igazságtalan itéletet kapott, annak tőlük és biróságuktól illedelemmel, becsülettel és tisztelettel a királyi felséghez, a nádorhoz vagy az országbiróhoz, avagy a nádor és országbiró helyetteseihez kell felebbeznie.

2. § Hogy ha valaki az előbb mondottakat nem átalná megtenni és nyelvét meg nem fékezné és a becstelenséget, a melylyel az itélőmestereket vagy azok valamelyikét illette, be nem bizonyithatná, akkor a jelen törvény erejénél fogva épen abban a büntetésben marasztalják el, a melyben az itélőmestereket kell vala elmarasztalni, ha az ellenök vagy valamelyikük ellen felhozottakat be lehetne bizonyitani.


  Vissza az oldal tetejére