1486. évi LXVII. törvénycikk

a ki végrehajtás alkalmával az ispán vagy alispán és a szolgabirák ellen támadt és erőszakot használ, hütlenség vétkébe essék

Mivel a fentebbi czikkelyekből világosan kitünik, milyen sok a teendője a vármegye ispánjának az igazság végrehajtásában; azért tehát, hogy tisztében kellő módon és minden akadály nélkül járhasson el, határoztuk és végeztük:

1. § Hogy a kik az ilyen végrehajtások alkalmával az ispán vagy alispán ellen támadnak és ellene erőszakoskodni mernek és ekképen meggátolják abban, hogy az igazságot, melyet végre kell hajtania, végrehajthassa: azok (mindazáltal kideritve előbb a tiszta valóságot) hütlenség vétkének büntetésével lakoljanak.

2. § Ha pedig szolgák vagy parasztok teszik azt: uraik őket huszonöt gira büntetés alatt az ispán kezéhez tartoznak adni és szolgáltatni, hogy érdemlett büntetéseiket elvegyék; és ezenfelül az ország szokásához képest kötelesek és tartoznak magukat ártalmatlanságukra nézve, hogy tudniillik ez nem az ő akaratukból és meghagyásukból történt tisztázni.

3. § Ha pedig a szolgák vagy parasztok a büntény elkövetése után megszöktek, az alispán a rajta esett sérelem miatt nyomozza őket és uraik nem kevésbé tartozzanak magukat, mint emlitve volt, ártatlanságukra nézve tisztázni.