1486. évi LXVIII. törvénycikk

hogy kik az ország rendes birái és hogy a törvényszékre hivatlanul senki sem mehet be

Továbbá mivel a rendes birákat gyakran szokták emliteni, és igen sokan kételkednek az iránt, hogy kik ezek a birák és kiket kell alattuk érteni?

1. § Ennélfogva határozottan kijelentjük e helyütt, hogy a rendes birák: elsősorban a nádor, azután az országbiró, és azután a titkos kanczellár, ha jelen van, különben a helytartó, vagyis, a kinél az idő szerint a királyi felség birói pecsétje vagyon.

2. § Ezeket pedig azért nevezik rendes biráknak, mivel bármely ügyben itélhetnek és a törvényszékre egyedül ők meg helyetteseik mehetnek be hivatlanul, és hivhatnak be másokat is, ha valakit bizonyságra vagy más dolog miatt be akarnak hivni.

3. § Az alább következők pedig, tudniillik a tárnokmester, a főseneschal, Dalmáczia, Horvátország és Szlavonia bánja és az erdélyi vajda nem számitanak a rendes birák közé és ennélfogva nem kell nekik s nem tartoznak a királyi felség törvényszékére hivatlanul bemenni.

4. § Mindamellett azonban, mivel felesketett birák és tisztek, ha valamikor önszántukból be akarnának menni, akár jelen van a királyi felség, akár nincs, mindenkor be kell őket bocsátani és részökre tisztességes helyet engedni.

5. § A kiknek itélőmestereit és birói helyetteseit is hasonlóképen be kell ereszteni.

6. § De az emlitett három rendes birói engedélye és beleegyezése nélkül a törvényszékre senkit sem hivhatnak.

7. § Határozottan kijelentvén azt, hogy az előbb megnevezett rendes birák e többiek nélkül, a királyi felség távollétében és mindenben szabadon itélhetnek.

8. § Hogy pedig a törvényszékeket tisztességgel, méltósággal és komolysággal, tudniillik minden lárma, zaj, zürzavar nélkül és háboritatlanul lehessen megtartani, határoztuk: hogy a törvényszék épületének ajtai mindenkor nyitva álljanak és hivatlanul senki se merjen belépni.

9. § Különben, a ki ezt áthágja, az e részben más alkalommal megállapitott büntetéssel, vagyis száz arannyal bünhődjék, a melyért őt azonnal el kell fogni és annak megtéritéséig csonka toronyban kell tartani.