1486. évi LXX. törvénycikk

a már meginditott pereket szokott folyamatuk szerint kell megvitatni

Továbbá, hogy mindazokat a pereket és vitákat, melyeket bármely dologra és ügyre nézve eddig már megkezdettek, ugyanazon törvényes rend és eljárás szerint kell folytatni, elintézni és befejezni, a mint eddigelé szokásban volt; úgy tekintvén tudniillik a fentebb megirt czikkelyeket, mint a melyek egyedül a jövendő s nem az elmult dolgokra nézve lettek alkotva.