1486. évi LXXI. törvénycikk

a kik azt állitják, hogy kíváltságleveleik elvesztek, a hatvan éven belül történt dolgot nemesek tanuvallomásával bizonyitsák

Továbbá határoztuk: hogy ha bármely állásu személyek, tudniillik akár egyháziak, akár világiak azt hoznák fel, hogy kiváltságleveleiket a törökök, csehek, lengyelek, németek vagy bármely más ellenség vagy vetélytársak elvitték, vagy hogy azok a kiváltságlevelek elégtek és elvesztek; vagy pedig ha az egyháziak közül valaki azt állitaná, hogy egyházuk soká világi kézen volt, a mint ez néha megtörtént, és a világiak ezt ugyanakkor jogaitól és kiváltságleveleitől megfosztották vagy ezeket különben elsikkasztották: akkor ha az ilyenek a királyi felségnek irott parancsára és más rendes birák megkeresésére annak a vármegyének a nemeseivel, a hol azok a fekvő jószágok vannak, a melyekre vonatkozó jogaikat és kiváltságleveleiket elveszetteknek állitják, hatvan éven belül történt dolgokra nézve azok megtörténtét bebizonyithatják, ezt a bizonyitást s a nemeseknek tanuvallomását mindenkor és minden biróság előtt eredeti és derék privilegium erejünek kell venni és beszámitani.


  Vissza az oldal tetejére