1486. évi LXXVII. törvénycikk

a szomszédok és határosok neveit, a kik az iktatás és határjárás alkalmával jelen voltak, a káptalanoknak és conventeknek a végrehajtásokról készült leveleibe mindenkor bele kell irni

A birtokbaiktatásoknak, határjárásoknak és szemügyrevételeknek pedig nem kell másképen történniök, hanemha az illető birtokok törvényesen odahivott szomszédjainak és határosainak jelenlétében.

1. § És hogy az ilyen dolgokban a hamisság és csalárdság annál inkább elkerülhető legyen, azoknak a szomszédoknak és határosoknak a neveit, a kik az emlitett eljárások alkalmával ott egyenesen egybegyültek, az ezekről felveendő káptalani vagy conventi levelekbe egyenkint sorrendben bele kell irni.