1492. évi XV. törvénycikk

az ujonnan épitett erősségeket le kell bontani

Mindazokat a várakat vagy erősségeket, melyeket e Magyarországnak és más, alájavetett országoknak határain belül Mátyás király urnak elhunyta és halála után, tudniillik ez idő óta és háboruskodás okából bárki emelt és felállitott, azok, a kik emelték és épittették, az előbbemlitett hütlenség vétkének büntetése alatt, a kitüzött időn belül hordják le és bontsák szét.

1. § Kivéve azokat, melyeket az ország végvidékein hiveink védelmére a törökök és az ország egyéb ellenségei ellen állitottak és épitettek.

2. § Hogyha közülök valaki nem akarná lebontani, akkor a királyi felség azokat a fekvő jószágokat és birtokokat, a hol a mondott erősséget emelték, hasonlóképen, mint hütleneknek a javait, szabad tetszése szerint bárkinek adományozhatja.