1492. évi XVI. törvénycikk

a Mátyás király halála után bárkinek okozott károk megtéritését törvény utján kell keresni

Mivel többen vannak az országban, kik saját vakmerőségüknél fogva, a néhai Mátyás király ur halála után másoknak, a kik tüzhelyükön békésen éltek, igen sok kárt, sérelmet és jogtalanságot merészkedtek okozni és tenni.

1. § Ennélfogva határoztuk: hogy mindazoknak, a kik személyükben vagy vagyonukban bármely módon ilyen kárt, sérelmet és jogtalanságot szenvedtek, álljon jogukban és szabadságukban az efféle károk, sérelmek és jogtalanságok miatt ezek elkövetőit perbe fogni és tőlük káraik, sérelmeik és a rajtok esett jogtalanságok helyrehozását törvény utján követelni.

2. § Akképen, hogy az illetőknek perbehivása után részükről az első nyolczados törvényszakon kell minden halasztás nélkül igazságot szolgáltatni.