1492. évi XXVIII. törvénycikk

a király a főpapok, mágnások és nemesek fekvőjószágain, azok akaratán kivül, élelmi szerek, fuvarozás és egyéb terhek követelését ne engedje meg

Továbbá, hogy a királyi felség az egyházak és nemesek, avagy bármely egyházi vagy világi személyek birtokain és fekvőjószágain élelmi szerek szolgáltatását, vendégképen való ellátását és bármely más terhek viselését erőszakkal, az illetők önkénytes ajánlkozásán kivül, ne követelje, se meg ne engedje, hogy azt mások tegyék.

1. § Sőt inkább, sem a főpapok és bárók s bármely más egyházi és világi személyek házaiban és birtokain nem fog azok akarata ellen tárgyalások tartása és bármely más ügyek elintézése czéljából tartózkodni; sem kiadásokkal, élelmi szerekkel, szekerezéssel és podgyászszállitással, követeinek és háza népének és az ő felségéhez tartozó bármely másnak ellátásával nem fogja őket önkéntes akaratukon kivül valamely részben terhelni.

2. § A mint ez, szabadságuk ellenére, az emlitett Mátyás király ur idejében visszaélésképen divatba kezdett jőni.


  Vissza az oldal tetejére