1492. évi XXXII. törvénycikk

még pénzzé nem vert aranyat és ezüstöt nem szabad az országból kivinni, külömben le kell azt foglalni

Mivel vannak ebben az országban némely üzérkedők és más különféle nemzetiségü emberek, a kik az ország vagyonát tulságosan kimeritik, a mennyiben ez ország kincsét, tudniillik az aranyat és ezüstöt az országból kiviszik és az országot attól megfosztják:

1. § Azért tehát, hogy a mondott ország közhasznáról és közönséges javáról gondoskodjunk, az összes főpap urak bárók és országlakosok közös tanácsával és elhatározásával rendeltük: hogy csak megolvasztott, de arany- vagy ezüst pénzzé még nem alakitott aranyat és ezüstöt az országból, bármely okból senkinek sem szabad s egyáltalán senki se merjen kivinni, bármily rendü, nemzetiségü vagy állásu ember legyen az.

2. § Ha pedig volnának olyanok, a kik ennek a rendelésnek ellene mernek szegülni és az ellen mernek cselekedni és valaki rajta kapná őket, hogy a mint emlitettük, az aranyat és ezüstöt kiviszik: akkor azoknak, a kik erre rájönnek, a jelen határozat vagy törvény erejénél fogva teljes és föltétlen hatalmuk legyen annak kivivőitől az aranyat és ezüstöt meg egyéb holmijukat, saját személyük letartóztatásával is, elvenni és megtartani.