1492. évi XLII. törvénycikk

hogy kik az ország rendes birái és kik mehetnek be a törvényszékre? továbbá a törvényszéki épület ajtajának őrzéséről

Mivel a rendes birákat gyakran szokták emliteni és igen sokan kétségben vannak az iránt, hogy kik ezek a birák és kiket kell ezalatt érteni?

1. § Ennélfogva világosan kijelentjük, hogy a rendes birák: első sorban a nádor, azután az országbiró és azután a titkos kanczellár, ha jelen van, különben a helytartó, vagyis a kinél az idő szerint a királyi felség birói pecsétje vagyon.

2. § Ezeket pedig azért nevezik rendes biráknak, mivel bármely ügyben itélhetnek és egyedül ők meg helyettesük mehetnek be a törvényszékre és hivhatnak be másokat is, ha valakit bizonyságtételre vagy más dolog miatt be akarnak hivni.

3. § Az alább következők pedig, tudniillik: a tárnokmester, a főseneschal, Dalmáczia, Horvátország, Szlavonia bánja és az erdélyi vajda nem tartoznak hivatlanul a királyi felség törvényszékére menni.

4. § Mindamellett azonban, mivel felesketett birák és tisztek, ha valamikor önszántukból be akarnának menni, akár jelen van a királyi felség, akár nincs, mindenkor be kell őket bocsátani és részökre tisztességes helyet kell engedni.

5. § A kiknek itélőmestereit és birói helyetteseit is hasonlóképen be kell ereszteni. Azonban az emlitett három rendes birónak és ezek itélőmestereinek engedélye és beleegyezése nélkül mást senkit sem hivhatnak törvényszékre.

6. § Mindazonáltal határozottan kijelentvén azt, hogy az előbb megnevezett rendes birák és itélőmestereik a többiek nélkül, a királyi felség távollétében is mindenben szabadon itélhetnek.

7. § Hogy pedig a törvényszékeket tisztességgel, méltósággal és komolysággal, tudniillik minden lárma, zaj, zürzavar nélkül és háboritatlanul lehessen megtartani, határoztuk hogy a nádornak és a királyi felség udvar birájának az embere mindig a törvényszéki épület ajtaja előtt álljon és őrizze azt, s a törvényszék házába mások ne merjenek belépni, mint azok, a kiket ő bebocsájt.