1492. évi XLIX. törvénycikk

azok a jobbágyok is fizessenek a földesurnak kilenczedet, a kik mások földén birnak szőlőkkel vagy vetnek gabonát, különben örökségüket veszitsék el

És hogy mindenkinek, tudniillik úgy a királynak mint a királynőnek, vagy főpapuraknak, báróknak és nemeseknek jobbágyai, a kik más urak földén birnak szőlővel vagy ott szántanak, hasonlóképen kötelesek legyenek és tartozzanak a földes urnak boruk és gabonájuk kilenczedrészét, a szokásos akókat, a szokott adókkal együtt megadni és megfizetni.

1. § Hogyha pedig e fizetést nem teljesitenék vagy annak teljesitését bármely módon elmulasztanák, akkor azok az örökségek, a melyek után a fizetést teljesiteniök kellene, legott örök időkre a földes úrra szálljanak.

2. § Kijelentvén mindazonáltal azt: hogy ha a király vagy a királynő vagy bármely mások népei közül némelyek panaszt emelnének, hogy az ilyen kilenczedre vagy akókra nézve szabadságot élveznek, ezek között és a földes úr közt az ország rendes birái az első nyolczados törvényszakon törvényt és igazságot szolgáltassanak.