1492. évi LI. törvénycikk

a perujitásról, az ügyvédszó visszavonásáról és az eltiltásról. És hogy miképen kell ezekre nézve eljárni

Továbbá szokásba vették némely országlakosok, hogy az ellenük, kiváltképen birtok dolgában inditott perekben, akkor akarják ügyvédeik szóváltásait visszavonni és perüket leszállitani, vagy perujitást, melynek erejével az ellenfelet az itélőlevél végrehajtásától gyakran eltiltanák, akkor kérnek, miután a törvényes határidők és perfolyamok megvoltak és lejártak és azután az ilyen dolog végeldöntése czéljából a leveleknek és az összes egyéb bizonyitó okiratoknak bemutatása mindkét részről megtörtént, a per utolsó szakában, midőn az ország törvényszékének rendes birái és itélőmesterei és ugyanazon törvényszék hites birái itéletüket is meghozták, és az egyik fél észreveszi, hogy abban az ügyben vesztessé lesz vagy el fog bukni s az itélőlevelet erre nézve már vagy elkészitették és kiadták, vagy az itélet meghozatala és kihirdetése után ki kellene adni, hogy igy azokat igaz jogaikból kiforgassák.

1. § Ennélfogva elhatároztuk, hogy az ilyetén peresek ennekutána ügyvédeik szóváltásait csak addig vonhassák vissza és a pert csak addig szállithassák le, a mig a per függőben van és az ügyben még nem döntöttek.

2. § Perujitást pedig, a mikor akarják, mindenkor kérjenek; mindazonáltal az ellenfelet annak erejével a hozott itélet végrehajtásától és az eziránt kelt itélőlevél kivételétől, vagy a rendes birákat avagy itélőmestereiket ezeknek kiadásától semmiképen el ne tilthassák.

3. § Sőt inkább a győztes félnek hatalmában és szabadságában álljon, hogy az ilyen itélő levelet a kieszközölt perujitó levél ellenére is kellőképen végrehajtassa, aztán meg a perujitást nyerő félnek, hogy a mondott itélet végrehajtásának megtörténte után ügyét ama perujitás erejénél fogva, a mikor akarja, foganatositsa és folytassa.

4. § Abban az esetben pedig, midőn valamelyik felet akár birtokjogokra, akár más bármiféle dologra nézve meg nem jelenése miatt, azért, mert talán bizonyos ügyei gátolták abban, hogy megjelenhessen, akármely módon itéletileg elmarasztalták, akkor az ilyen félnek, kit ekképen meg nem jelenése miatt elmarasztaltak, hatalmában és szabadságában álljon, mind perujitást kérni, mind pedig a rendes birákat és itélőmestereiket az odaitélő és itéletlevelek kiadásától és az ellenfelet e levelek kivételétől és végrehajtásától, a mikor akarja és kivánja, mindenkor eltiltani.