1492. évi LXXIV. törvénycikk

miképen kell elbánni a főbenjáró itéletben elmarasztalttal? és annak örökségeiről

Rendeltük, a mint a néhai igen dicső fejedelem Lajos király úr is elrendelte volt, hogy ha valamely nemest a törvény rendje szerint a nádor és országbiró, meg bármely más biró előtt akár a párbajban való elbukás hatalmaskodásos tényében, akar patvarkodás vagy hamis okiratok használása és felmutatása vagy főbenjáró itélet büntetésében, vagy bármely más dologban elmarasztaltak, a per birája köteles legyen az ilyen elmarasztaltat elfogni, s megbékités és egyezkedés végett három napon át letartóztatni.

1. § És ha ki nem egyezhetnének, akkor, az ország szokásához képest, szolgáltassa ki ellenfele kezéhez, hogy rajta a törvényesen megállapitott és méltó büntetését végrehajtsa.

2. § És ha ez az ilyen elmarasztalt ellenében a halál- vagy más büntetést, a melyet, mint emlitettük, a törvény megállapitott, végrehajtja, a biróval és az ellenféllel szemben, minden pénz- vagy teherfizetés nélkül, mentesnek tartandó.

3. § És hogy az ilyen elmarasztaltnak és elitéltnek fiait, legközelebbi atyafiait, nővéreit, feleségét és névrokonait az ő büneért nem kell megbüntetni.

4. § Úgy, hogy a biró sem annak a saját birtokait és részeit, sem egyéb javait, (kivéve egyedül az elfogatása idején nála talált dolgokat) el ne vegye, hanem ezek egyáltalában fiaira és örököseire vagy nemzetségére szálljanak, a kik mind ezekben a javakban, birtokokban, házakban és birtokjogokban sértetlenül, szabadon és nyugodtan bennmaradjanak.

5. § Hozzátévén azt, hogy az emlitett módon elitélt és elmarasztalt ellenfelével bármiképen kiegyezhetik, ezt mindenkor szabadon megtehesse, és a birónak ezért az egyességért sem az elmarasztalttól, sem ellenfelétől épenséggel semmi birságot vagy másféle fizetést sem szabad vennie és követelnie, hanem ezt az egyességet és békét szabadon és egyáltalán minden fizetés nélkül köthessék meg.

6. § Továbbá a fiut, atyja vétkeiért és viszont sem személyében, sem birtokaiban és egyéb dolgaiban nem kell elmarasztalni vagy valamiképen megbüntetni.