1492. évi LXXVIII. törvénycikk

ha valaki azt panaszolja, hogy az ő fekvő jószágait illető kiváltságlevelek elégtek, vagy elvesztek, miképen kell a királytól uj adományt felkérni?

Vannak az országlakosok között némelyek, kiknek kiváltságleveleit és okiratait az ellenség és a hatalmasok elvitték, és a törökök meg csehek, lengyelek és németek és mások, a kik az országra agyarkodnak, elégették és elhamvasztották.

1. § Ha tehát az ilyenek az ő szomszédaik és határosaik és az ugyanazon megyéből való nemesek tanuságtételével bebizonyithatják, hogy e kiváltságleveleiket és okirataikat elvitték és elégették, és hogy ők meg elődeik azoknak a fekvő jószágoknak és birtokoknak, melyekre az elvitt és elhamvasztott okiratok vonatkoznak, békés uralmában voltak s hogy azok őket illetik: azoknak e fekvő jószágokat a királyi felség új adomány czimén tartozzék adni és adományozni.


  Vissza az oldal tetejére