1492. évi XCVI. törvénycikk

a leveleknek a káptalanokban és conventekben készült átiratairól

A hiteles helyeken: káptalanokban és conventekben, és néha a királyi curiánkban a nyolczados törvényszéken kivül átirt és lemásolt levelekre nézve, miután ezeket az átiratokat utóbb egyik fél a másik fél ellenében a biróság előtt felmutatta, azért, mert az a fél, a kinek ellenében felmutatják, megtámadja, gyakran egyenetlenségek és ebből folyólag azok ereje felől kétségek támadnak.

1. § Az ilyen egyenetlenségek és kétségek kizárása és megszüntetése czéljából határoztuk és végeztük tehát; hogy akár valamely parancslevél erejénél fogva a mondott káptalanokban és conventekben, akár pedig a mi titkos vagy birói pecsétünk avagy bármely más rendes biró pecséte alatt történt legyen e levelek átirása és lemásolása, a mikor valamely fél ezeket az átiratokat a biróság előtt felmutatja és a másik fél ez átiratokat megtámadja s azoknak hitelt nem ad: a felmutató fél tartozzék az ilyen átiratok igazolása végett az eredeti leveleket előadni.


  Vissza az oldal tetejére