1492. évi CV. törvénycikk

hogy a főpapok, bárók és nemesek budai házaitól a város pénztárába semmit sem kell fizetni, kivéve a zselléreket, a kik kötelesek valamit fizetni, s hogy e törvény idején más királyi és szabad városokban is ugyanez a szabály állott fönn

Értesültünk a főpap urak és bárók meg nemesek jelentéséből arról, hogy Buda városunkban levő házaikat, a melyeket leginkább csak azért tartanak, hogy a midőn a királyi curiába ellátogatnak, alkalmas szállóhelyük legyen, dicsőült királyi elődeink régi időktől fogva kivették és felszabaditották a nevezett Budavárosunk polgárai közé való minden adózás és bármely fizetés alól. Az emlitett város polgárai azonban azoknak érintett házaira egy bizonyos időben némi adót kezdettek kiróni, a minthogy azt mostanság is akarják tenni.

1. § Ennélfogva a mondott főpap urak, bárók és nemesek tanácsából elhatároztuk és jelen végzésünkkel örök idők tartamára rendeltük, hogy az emlitett főpap urak, bárók és nemesek mondott házait ezentul jövőre a Budavárosunk mondott polgárainak közönsége közibe semmiféle adózás és fizetés alá sem szabad vetni és azzal egyáltalában nem szabad terhelni.

2. § Hanem, valamint ezek a házak régente szabadok voltak, ugy jövendőre is minden adózás és mindennemü fizetés alól kiveendők, szabadoknak és menteseknek tekintendők és a mondott főpap urak és bárók meg nemesek emlitett házaik után nevezett városunk polgársága közé semmit se tartozzanak fizetni.

3. § Annak fentartásával; hogy ha az emlitett házakban zsellérek lennének, azok az előbb nevezett város szokása szerint, mindenik az ő tehetségéhez mérten, ama város birájának és esküdt polgárainak becslése alapján (és ez többi királyi városainkra nézve is álljon) kötelesek legyenek fizetni.

4. § Ugy azonban, hogy őket ne terheljék jobban, mint az ugyanazon városban lakó más polgároknak többi zselléreit.


  Vissza az oldal tetejére