1492. évi törvénycikkek

Megerősítés

Mi tehát, kik mondott Magyarországonkat és többi uradalmainkat és fejedelemségeinket is nem kevésbbé óhajtjuk törvényekkel és szabályokkal kormányozni és igazgatni, mint békével és fegyverrel, e czikkelyeket átvevén és egyszersmind ugyanazon országlakosainknak kéréseit meghallgatván és elfogadván, ezeket a fentebb elősorolt és jelen levelünkbe minden változtatás és csonkitás nélkül szóról szóra beirt és beiktatott czikkelyeket, látva és megfontolva, hogy igazságosak és tisztességesek, helyeseltük és jóváhagytuk, s mint helyeseket és kedvünkre és tetszésünkre levőket nevezett országunk és országlakosaink részére örökös és állandó erőben maradandó törvény gyanánt megerősitettük; sőt helyeseljük, jóváhagyjuk, elfogadjuk és megerősitjük, igérvén, hogy minden záradékaikban, szakaszaikban, fejezeteikben s pontjaikban megtartjuk és jelen irásunk oltalma mellett megtartatjuk.

1. § Kelt fentnevezett Buda városunkban, az összes országlakosok emlitett közönséges és országgyülésén, a tisztelendő atyának Krisztusban, Tamás úrnak, a győri egyház püspökének és titkos főkanczellárunknak, kedvelt hivünknek kezével az Úrnak ezernégyszáz kilenezvenkettedik esztendejében, magyarországi stb. uralkodásunknak második, a csehországinak pedig huszonegyedik évében.

2. § Jelenlevén a tisztelendő atyák és urak Krisztusban, Péter, a kalocsai egyház érseke; az egri püspöki szék üresedésben levén; Ozwald, a zágrábi; Bálint váradi megválasztott és megerősitett püspök; Geréb László az erdélyi gyulafehérvári, Zsigmond, a pécsi; az emlitett Tamás, a győri; János, a csanádi; Báthori Miklós, a váczi egyházak püspökei; Antal választott nyitrai püspök; István, a szerémi és Lukács a bosniai egyházak püspökei, kik Isten egyházait szerencsésen kormányozzák.

3. § Továbbá tekintetes és nagyságos Zápolyai István, nevezett Magyarországunk nádora és a szepesi kerület örökös ispánja; Báthori István országbiránk s erdélyi vajda és a székelyek ispánja; Kinizsi Pál, temesi ispán és országunk alsó részeinek főkapitánya; Ujlaki Lőrincz herczeg, mácsói; Egervári László, dalmát-, horvát- és szlavonországi; Gyarmathi Balassa Ferencz és Csulai György, szőrényi bánok; Guthi Országh László, királyi főlovász, Losonczy László, főtárnok, Wingarthi Geréb Péter és Lyndvai Bánffy Miklós, főajtónálló, Peréni Imre, főasztalnok és Thuróczi György, főpohárnok mestereink, Pozsony vármegye ispáni tiszte üresedésben levén; és még többen, kik országunk ispánságait és tisztségeit viselik.

4. § Továbbá, a főpap urak, bárók, és nevezett Magyarországunk előkelői s nemesei a most emlitett és jelen törvényünkbe pontonkint beiktatott czikkelyeken kivül, ugy a dézsmák, mint az egyházi javadalmak, nemkülönben a vármegyék adományozása és egyéb ügyek tárgyában még több más czikkelyt terjesztettek be irásban felségünk elébe, hogy azokat a jelen törvénybe iktassuk.

5. § Minthogy azonban e főpap urak, bárók és az ország előkelői e czikkelyekre nézve bizonyos okoknál és körülményeknél fogva ezuttal nem tudtak kellően és tökéletesen megállapodni, ennélfogva az emlitett főpap és báró uraknak és országunk előkelőinek kivánságára jónak láttuk, hogy e czikkelyek tekintetében a tanácskozást és végleges elhatározást a most következő szent Mihály arkangyal napi vagy egy más, minél előbb hirdelendő és megtartandó országgyülésre vagy közönséges gyülekezetre halaszszuk.

6. § Olyan módon, hogy akkor, miután tudniillik a jövő közönséges vagy országgyülést kihirdettük, az előbb emlitett s mostan az érintett okokból elintézés és végső elhatározás nélkül maradt czikkelyeket jelenlétünkben elővétetjük és ugy fogunk azokra nézve véglegesen határozni, a mint nekünk és ama főpap uraknak, báróknak és az ország nemeseinek, ez országunk javára előnyösebbnek és hasznosabbnak fog látszani és lehetséges leszen. És valamint a fentebb emlitett s jelen törvényünkbe iktatott többi czikkelyeket jóváhagytuk és megerősitettük, ugy a most szóban forgókat is, a melyekre nézve ez alkalommal tökéletes elintézés és végleges határozathozatal nem történhetett, ugy a mint azok tárgyában majdan a legközelebbi gyülésen megegyezés fog létre jönni, el fogjuk fogadni és jóvá fogjuk hagyni, és az e részben kiadandó levelünkkel még fogjuk erősiteni, sőt igérjük, hogy megerősitjük és az előbb emlitett módon jóváhagyjuk, jelen levelünk erejénél és bizonyságánál fogva.

Kelt a fentebb irt helyen, napon és esztendőben.


  Vissza az oldal tetejére