1492. évi (szlavon) XI. törvénycikk

a nemeseknek és másoknak Mátyás király halála után okozott károk megtéritését ugyanazon a módon lehessen követelni, mint Magyarországban

Mivel többen vannak az országban, a kik saját vakmerőségüknél fogva, a néhai Mátyás király halála, után másoknak a kik tüzhelyükön békésen éltek, igen sok kárt, sérelmet és jogtalanságot merészkedtek okozni és tenni:

1. § Ennélfogva határoztuk: hogy mindazoknak, a kik személyükben vagy fekvő jószágaikban és javaikban is bármely módon, ilyen kárt, sérelmet és jogtalanságot szenvedtek, álljon jogukban és szabadságukban az afféle károk, sérelmek és jogtalanságok miatt ezek elkövetőit perbe fogni és tőlük káraik, sérelmeik és a rajtok esett jogtalanságok helyrehozását törvény utján követelni.

2. § Akképen, hogy az illetőknek perbehivása után részükről az első nyolczados törvényszakon kell minden halasztás nélkül igazságot szolgáltatni. És ez azon a módon történjék, mint Magyarországban.