1495. évi I. törvénycikk

ama fekvőjószágok visszabocsátásának a módja, melyeket Mátyás király és mások elfoglaltak. Az ellenkezőleg cselekvőkre szabott büntetés

Minthogy a decretum második czikkelyében nincsen határozottan megmondva, hogy milyen módot és rendet kellessék tartani azoknak a birtokjogoknak a visszabocsátásában, melyeket a néhai Mátyás király úr és a felséges királyné, valamint bármely mások is mindekkoráig elfoglaltak:

1. § Ezért rendeltük, hogy akár a királyi felség legyen az, akár pedig más bármely rendü és állásu emberek: azokat a legközelebb tartandó nyolczados törvényszékre törvényesen perbe kell hini.

2. § És ha ott nyilván kitünik, hogy foglaltak, akkor mind a királyi felség, mind bármely mások tartozzanak, hatalmaskodás tényének büntetése alatt, azonnal és nyomban az elfoglalt javakat visszabocsátani és az időközben szedett jövedelmet is megtériteni.

3. § És ha azt állitják, hogy ezekre a fekvő jószágokra nézve valami joguk van, álljon hatalmukban azt az ország törvénye és szokása szerint az elfoglalt javak birtokán kivül keresni.

4. § És hogy ez a czikkely a jövendő foglalásokra is szóljon, ha ilyenek valamikor megtörténnek; ugy tudniillik, hogy előbb és mindenek fölött, a jogtalan foglalás tárgyában törvényt kell tenni és aztán a foglalókat hatalmaskodás tényében kell elmarasztalni.