1495. évi IV. törvénycikk

a hütlenség vétkét tárgyazó esetek vagy czikkelyek

A hütlenség vétkét tárgyazó czikkelyek pedig a következők:

1. § A kik az ország és korona közállapota ellen nyilván föltámadnak.

2. § A ki hamis okiratot készit vagy a biróság előtt ilyent nyilván használ.

3. § A ki hamis pecsétet metsz vagy használ.

4. § A kik hamis pénzt vernek vagy ilyent nyilván és tudva nagy mennyiségben használnak.

5. § A kik vérrokonaikat negyedik izen belül megölik vagy megsebesitik.

6. § A faluk és majorok nyilvános gyujtogatói.

7. § A kik az ország belállapotának felforgatására idegen dúlókat vagy zsoldosokat hoznak be.

8. § A kik közótalmat biztositó vagy szabad menedéklevelet sértenek meg, nyilvános elmarasztalás esetében.

9. § A kik saját uraik várait elárulják, nemkülönben a kik bármely országlakos várait vagy erősségeit ostrommal beveszik és alattomban kezökre keritik, a mennyiben azért nyilván el vannak marasztalva.

10. § A kik az ország rendes biráit megölik vagy megsebesitik.

11. § Azoknak a perlekedőknek, vagyis peres feleknek a megölői, a kik valamely vármegye törvényszékére, vagy a királyi felséghez, vagy a nyolczados törvényszékre vagy bármely törvénykezési helyre utaznak.

12. § A nyilvános eretnekek, a kik valamely kárhoztatott vallásfelekezethez csatlakoznak.

13. § A kik vérrokonaikat a negyedik izen belül, megszeplősitik, nyilvános elmarasztalás vagy levelesités esetében.

14. § A testcsonkitók és szemkivájók, kivéve a bánokat, vajdákat és másokat, kik tisztséget viselnek és az ország végvidékeit tartják kezükön.