1495. évi VI. törvénycikk

a főesperesek ne követeljenek a meggyilkolt emberek eltemetéseért egy ezüst márkát; a kik azt követelik, azoknak javadalmai másoknak adományozandók

A meggyilkolt emberekért fizetendő vámpénzről szóló huszonkilenczedik czikkelyhez, a hol az áll, hogy a főesperesek, esperesek és plébánosok, meg ezek helyettesei közül, javadalmának elveszitése alatt, senki se merje a meggyilkoltak eltemetéseért azt az ezüstmárkát követelni, a mely abban a czikkelyben emlitve van, ezt adtuk hozzá:

1. § A kik ellenkezőt cselekszenek, azoknak javait a királyi felség, bárkinek akarja, szabadon adományozhassa.


  Vissza az oldal tetejére