1498. évi XXIX. törvénycikk

a harminczadokról, hogy azokat a régi helyeken szedjék, de nem a csekély értékü dolgoktól. Azok büntetése, a kik a királyi jövedelmeket elsikkasztják vagy csalárdul megröviditik

Mivel a királyi felség harminczadainak a beszedői az országlakosokat mind gyakrabban szokták zaklatni az által, hogy saját magánhasznukban lelvén gyönyörüséget, az ország kebelében az országlakosok kárára és hátrányára, nem a harminczadok régi és megszokott helyein és nem is csak azoktól a dolgoktól, a melyektől a harminczadot szedni kellene, hanem a legcsekélyebb tárgyaktól is olyan uj helyeken szoktak harminczadot szedni, a melyeket ők gondoltak ki:

1. § Azért, az ilyen visszaélések kiirtása végett jónak láttuk, hogy mindazokat a helyeket, a melyeken a harminczadokat jövőre mindig beszedni kellessék, alább kijeleljük, elrendelvén, hogy ez alább irt helyeken kivül sehol sem szabad harminczadot szedni, hanem minden más ujonnan beállitott harminczadhely, kivévén egyedül a harminczadoknak három helyét, t. i. a budait, fehérvárit és pathajit, végképen eltörlendő.

2. § Miután pedig a királyi felség mindazokat a harminczadokat, melyek jelenleg a fent nevezett István ispán és nádor ur kezén zálogban vannak, tőle kiváltotta, méltóztassék azután ő felsége azt a három harminczadhelyet is eltörölni.

3. § Harminczadot csak azoktól a dolgoktól kell fizetni, a melyeket az országából kivisznek; a melyeket azonban a határokon át nem visznek, azoktól harminczadot egyáltalán nem kell szedni.

4. § Az egy forint értéken alul levő igen csekély dolgoktól sem kell semmi harminczadot fizetni, a mint ezt a nagyobb decretum előszabja.

5. § És mivel gyakran megtörténik, hogy a kereskedők a marhákat és marhanyájakat akkora kisérettel szokták hajtani, hogy a harmiczadosok nekik ellent nem állhatván, ezeket az állatokat a királyi jövedelmek rövidségére harminczad fizetése nélkül erőszakosan vagy alattomban viszik ki; miért is, hogy e bajt kellő szerrel orvosoljuk, elrendeltük:

6. § Hogy ha jövőre az előrebocsátottakban bárkit is vétkesnek fognak találni és ha a harminczadosok tőle az állatokat el nem vehetik: akkor az olyant mindamellett a harminczadosok ellenében a törvény rendén eme (mint emlitők, alattomban vagy erőszakkal kihajtott) állatoknak becsüjében kell elmarasztalni.


  Vissza az oldal tetejére