1500. évi törvénycikkek

Előbeszéd

Mi Ulászló, Isten kegyelméből Magyarország, Csehország, Dalmátia, Horvátország, Ráma, Szerbia, Galliczia, Lodomeria, Kunország és Bulgária királya, továbbá Szilézia is Luxemburg herczege, valamint Morvaország és Lausitz őrgrófja. Jelen levelünk rendjén adjuk emlékezetére és tudtára mindeneknek, a kiket illet.

1. § Hogy miután nekünk, ki ezt a nemes Magyarországot Isten kegyelméből megnyertük és ugy idebenn, mint odakünn minden oldalról, minden ellenségeskedéssel és ellenséges támadással szemben biztonságba és nyugodt állapotba helyeztük, a főpap és báró urak, meg a többi előkelők s nemesek s az összes országlakosok nem régiben könyörögtek, hogy ennek az országnak további nyugalma, java és haszna, valamint a mi uralkodásunk és állapotunk szerencsés gyarapodása érdekében, némely törvényeket és határozatokat is megállapitani, valamint megnyirbált, megrontott, és nagyon megcsonkitott régi szabadságukat megujitva részükre visszaállitani és kegyesen megerősiteni méltóztassunk:

2. § Mi, a kinek azalatt az egész idő alatt, a mióta Isten rendeléséből és parancsából a királyi méltóság polczára jutottunk és minden cselekvésünkben meg gondolatunkban kiválóbb törekvésünk nem volt s jelenleg sincs mint az, hogy ezt az országot és annak lakosait, tudniillik a mi hű alattvalóinkat békés nyugalomban, jó törvények alatt, és a karok s rendek mindenikét régi és örökös szabadságában megtarthassuk,

3. § Ettől az ő kérésüktől inditva, ennek a dolognak az elérése végett, e három év alatt Rákos mezején minden szent György vértanu napján az öszszes országlakósokkal egy-egy közönséges és országgyülést tartottunk és aztán ama főpap urak, bárók és előkelők, valamint a többi nemesek könyörgésére bizonyos czikkelyeket is, melyeket egyértelmüen határoztak, közönséges decretum alakjába öntöttünk.

4. § Minthogy azonban az idő rövidsége és az ügyek sokasága meg egyéb akadályok miatt, némely czikkelyeket lehetetlen volt azokon az emlitett országgyűléseken elintézni és elvégezni és abba a decretumba beleirni, hanem igy befejezetlenül és eldöntetlenül a jelen országgyűlésre kellett halasztani: ennélfogva azok a czikkelyek a jelen szent György vértanu napján a nevezett Rákosmezőn tartott országgyülésen a következő módon lettek megállapitva és elintézve.


  Vissza az oldal tetejére