1500. évi III. törvénycikk

miképen kell érteni azt, hogy az ügyek régiségük szerint veendők fel?

Továbbá az ötödik czikkelyt, a birságlevelek kiadása tárgyában, *  a melyre nézve a perlekedők között eddigelé heves vetélkedés támadt, ekképen kell érteni:

1. § Hogy a korábbi perbehivásokat, ama decretum rendelkezése szerint mindig előbb kell felvenni és elbirálni, mint a későbbieket.

2. § Ugy tudniillik, hogy miután valamely ügyeknek felvétele s ennek következtében a közös tanuvallatások vagy levelek és okiratok felmutatása, s ez ügyekben a további törvényes lépések annak rende szerint meg történtek, ezeket a felvett vagy tényleg megitélt ügyeket az azután legközelebb és közvetlenül következő és jövendő nyolczados törvényszakon és a rövid törvényszékek szakában, a melyre tudniillik a történt eljárás vagy végrehajtás sorát be kell jelenteni, újból és ismét a többi ügyek előtt kell fölvenni és bevégezni.

3. § Melyeknek befejezése és elintézése után aztán a hátralevő, még föl nem vett ügyeket kell a lajstrom sorrendje szerint elbirálni.


  Vissza az oldal tetejére