1500. évi XXXVIII. törvénycikk

az egészen puszta egyházaktól nem kell székesegyházi adót venni, és a melyeknek jövedelmei csökkentek, azok székesegyházi adóját is le kell szállitani

A teljesen és minden tekintetben puszta községekben és egyházakban nem kell székesegyházi adót szedni.

1. § Azokban a községekben és egyházakban pedig, a melyek tüzvész pusztitása vagy ragályos betegség kitörése következtében anynyira lakatlanoknak mutatkoznak, hogy alig nehány jobbágy lakik bennük, a melyeknek egyházközségi plebánusok is alig vagy soha sem lehet: az ilyen székesegyházi adó fizetését azok a főpap urak és egyházi férfiak, a kiknek e székesegyházi adóról gondoskodni érdekükben áll, embereik utján, a kiket ama vármegyék alispánjai és szolgabirái rendelnek ki, a hol ama községek és egyházak léteznek, igazságosan és helyesen mérsékeljék;

2. § Ugy tudniillik: hogy a hol a község és egyház jövedelme nagyon csökkent, azoknak lelkiismeretes becslése szerint a székesegyházi adók fizetése is alább szálljon.

3. § Mindazonáltal akképen, hogy miután azok a községek és egyházak ujból helyre jöttek, tartozzanak a rendes székesegyházi adókat megfizetni.


  Vissza az oldal tetejére